ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ו מרחשון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

ש"ב מהרע"ז שי' סלונים

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבו ובודאי יכתוב בפרטיות יותר בנוגע להמאורעות אשר כותב אודותם בקיצור נמרץ.

ועל של עתה באתי בקשר להבשורה טובה אשר ידידנו שליט"א יתפלל בביהכ"נ ובביהמ"ד הצ"צ אשר בירושלים השלימה בראש חודש כסלו הבע"ל – נשלח על ידי אחד התלמידים התמימים שי' שנסע במוצש"ק זה לאה"ק ת"ו – משקה לכת"ר מההתועדות דש"ק זה, שבת מברכים ראש חודש כסלו, שיגיע, כפי המדובר, ליד כת"ר ערב ראש חודש, ובטח יהי' כת"ר שליח טוב להביא המשקה בשמי לההתועדות לאחרי התפלה בביהכ"נ וביהמ"ד הנ"ל, בר"ח, וכנ"ל בהדגשה שזהו משבת קודש מברכים כל החודש, ובפרט – ראש חודש כסלו ועניניו.

וימלא השי"ת כל הברכות אשר ברכו את ידידנו שליט"א במילואן, ובסגנון דברכת החודש, יחדשהו הקב"ה עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום לששון ולשמחה לישועה ולנחמה, ועד לנחמה המיועדת נחמו נחמו עמי, בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות, ש"ב

מ. שניאורסאהן


מהרע"ז סלונים: אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'תכד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת ט'תשסז.

ידידינו שליט"א: מו"ה שניאור זלמן שזר. וראה גם באגרת שלפנ"ז.

נחמו נחמו עמי: ישעי' מ, א.