ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ו מרחשון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבו ובסיומו אשר רוצה לבוא לכאן לקבל הוראות בקשר עם הסכסוך עם החברה כו'.

התמי' מובנת וגם פשוטה, שאפילו באם לא היו בזה כל הוצאות וכל טרחה וכולי חבל על הזמן וכו', שהרי איך להתנהג ומה לעשות וכו' צריך להחליט על אתר בהתיעצות עם ידידים על אתר כולל עו"ד וכו', ובפרט שבודאי יהי' בזה כמה שנויים מזמן לזמן כמו שהי' גם בעבר, וק"ל. ולגודל התמי' נשלח המכתב מהיר דחוף.

אלא שכאן המקום להוסיף, ואתו הסליחה, שכנראה הנהגתו עתה כהנהגתו מאז – שלא לצרף אליו עוד מישהו להתייעץ עמו ובמילא גם לספר לו את כל הנעשה ולא רק לאחרי מעשה כי אם גם באמצע התהליך ולא עוד אלא גם עובר לעשיתו, היפך הוראת חכמינו ז"ל, וכמסופר אשר אפילו רב אשי, שהוא הי' החותם את כל התלמוד בבלי, ועל אחת כו"כ אשר בעירו הי' הוא המרא דאתרא בכל הפרטים, על אחת כו"כ בנוגע לפס"ד שאלה בבהמה, ובכל זה הנהגתו ותמידית היתה "מכניף ומייתי להו לכולהו טבחי דמתא מחתיא אמר כי היכי דלימטיין שיבא מכשורא" (סנה' ז, ב). וסיפור האמור לא בא בסוגית הש"ס המבארת מידת הענוה, כ"א בסוגית הש"ס המבארת הנהגה דמנהיגה של עיר וכו'. מובן ופשוט ג"כ שאין ענין התורה לספר סיפורים יפים בשביל היופי שבהם, אלא שכל ענין ופרט שבתורה הרי זה הוראה, וכיון שהתורה נצחית ההוראה ג"כ נצחית לכל המקומות ולכל הזמנים.

התאפקתי עד עתה מלהעיר עד"ז, כי קויתי וציפיתי אשר סו"ס מעצמו יבוא למסקנא האמורה ובפרט שזה מזמן ספרו לי שהתלוננו לפניו על זה ותבעו ממנו שינוי. וכנראה ממכתבו זה ומכללות הענין עם החברה, עדין הענין צריך תיקון, והתיקון – לא שיסע מעבר לים באופן חד פעמי וכו', אשר כנ"ל אין בזה ענין, כי אם התייעצות על אתר כנ"ל וללמוד ממאורע זה על לעתיד לבוא, כנ"ל, וק"ל.

נהניתי מהדו"ח שהגיעני איך שניהל את חנוכת בית המרכז לנוער בכפר חב"ד והרושם שהי' מזה אצל המסובים. תקותי שיראה איך שאין סתירה בין שורות אלו להאמור לפני זה, כי אם אדרבה – כיון שחונן בכשרונות הרי אם ינצלן כדבעי ועוד יותר מכדבעי, סיכויים להצלחה רבה. ובנידון כזה מוכרחה עוד יותר הנהגה בדוגמת רב אשי, שהרי ההפסד ח"ו הוא לא הפסד של ענין פעוט וקטן, כי אם גדול ורב.

ויהי רצון שיתקבלו הדברים כפי שהם, כונתי לא כ"טענה", כי אם הוראת ענין הצריך שינוי, ועוד ועיקר – שיפעלו פעולתם.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

הפ"נ שבמכתב זה והקודמיו ייקראו עה"צ.


רב אשי . . התלמוד בבלי: ראה הקדמת הרמב"ם לס' היד.

חנוכת . . בכפר חב"ד: ראה גם לעיל אגרת ט'תקפא, ובהנסמן בהערות שם.