ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש כסלו, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר שאר ישוב הכהן שי'

שלום וברכה!

קבלתי המברק למען אביו הרה"ג והרה"ח וכו' שליט"א, והזכרתיו על הציון, ובודאי לא ימנע הטוב לבשר טוב בזה.

בהזדמנות זו אביע תקותי אשר באם הופיעו לאור ממאמרי וחיבורי אביו שליט"א בטח יורה מר לעושי רצונו לשלחם לספרי' אשר על ידי, ואת"ל הרי זה שייך לתוכן המברק כיון שהספרי' היא לתועלת הרבים וזכות הרבים בזה. ותודה מראש.

בהוקרה בכבוד ובברכה לבשו"ט.


מוה"ר שאר ישוב הכהן: אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'תמה, ובהנסמן בהערות שם.

אביו: הרב דוד הכהן (הנזיר).