ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש כסלו, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר הלל שי' המכונה ד"ר מעדאַליע

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתבו מיום כ"ו מרחשון (והקודמיו), ות"ח על הבשורה טובה אשר בו. ויהי רצון שיבשר טוב גם בימים יבואו. והרי נצטוינו להעלות בקודש בעניני תורה ומצותי', כולל בשורות טובות וגרימת נחת רוח לאיש מישראל, וביותר שהרי ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה.

להזכירו במכתבו מאז אודות שלילת ההשתתפות באסיפת הרבנים באירופה וכו', ימים אלו בקרני הרב הראשי למדינת בריטני' הרב ד"ר יעקבוביץ שי', וכמובן שנסבה השיחה גם על נושא האמור. והסברתי גם לו עמדתי, והיא: שאף שנחוצה אסיפת רבנים של מחוז או מדינה או כמה מדינות קרובות בקונטיננט כאירופה, שיש לקוות לתועלת באם תהי' מאורגנת על ידי המתאימים לזה ובאופן המתאים, הנה באם ישתתפו באסיפה כזו גם באי-כח מדינות אחרות וקונטיננטים אחרים הרי מעולם חששו גדולי ישראל לענין כזה, ובחשש גדול ביותר. ויש אומרים אשר ענין זה עתה כבר יצא מגדר חשש – לאחר כנס בתי הכנסיות שעשו אשתקד בירושלים ת"ו והסברות המשונות והמסוכנות שבאו בעקבותי' (בנוגע ל"תיקונים" וכנוסים וכיו"ב) כיון שרוב רבני ישראל משתתפים וכולי וכולי, וד"ל. ומה שמסבירים שפלוני השתתף בתור משקיף והשני בא בתור אורח ומרצה וכו', הרי זה אחיזת עינים בלבד, וכמו שראו במוחש בכנס האמור בירושלים.

ובודאי לדכוותי' אין כל צורך באריכות, ובפרט שבענינים כיוצא בזה אין כדאית האריכות והפירסום, ואדרבה כל הממעט הרי זה משובח, וק"ל.

ז"ע נת' המכ' שלאחרי הנ"ל והפ"נ יקרא עה"צ.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל הענינים.


מוה"ר הלל . . מעדאַליע: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תקפח, ובהנסמן בהערות שם.

נצטוינו להעלות בקודש: ברכות כח, א. וש"נ. וראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תקעז הערה ד"ה להעלות בקודש.

ואהבת לרעך כמוך: קדושים יט, יח.

כלל גדול בתורה: תו"כ ופרש"י עה"פ.

שלילת ההשתתפות כו': ראה גם לעיל חכ"ד אגרות ט'רצב-ג. לקמן אגרת ט'תרלב.

כנס בתי הכנסיות: ראה גם לעיל חכ"ה אגרת ט'תטז, ובהנסמן בהערות שם.