ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש כסלו, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

מר שניאור זלמן שי' מסחרי

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתבו מיום כ' חשון, ואזכיר את שכותבן על הציון מתאים לתוכן מכתבו.

כיון שנכנסנו לחודש כסלו, ובפרט אחרי קבלי בשורות טובות על דבר חנוכת בית מרכז לנוער ע"ש ידידנו מר שזר שליט"א בכפר חב"ד, ועל פי הציווי שבעניני קדושה צריך להיות מוסיף והולך, תקותי שבי"ט כסלו הבע"ל יצויין יום מלאות עשרים שנה ליסוד כפר חב"ד בתוספות חגיגיות והתעוררות באיכות ובכמות.

והיות ומר מהנה אותי תמיד בבשורות טובות בכל השייך לכפר חב"ד ומוסדותיו וכולי, בודאי גם הפעם לא ימנע הטוב ויבשרני טוב בזה.

בכבוד ובברכה לבריאות ולבשו"ט.


מר שניאור זלמן מסחרי: אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'תיג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת ט'תרמא. ט'תרסא. ט'תרצז. ט'תשסד. ט'תתעד. ט'תתקיב. ט'תתקכד. ט'תתקסג.

חנוכת בית מרכז לנוער כו': ראה גם לעיל אגרת ט'תקפא, ובהנסמן בהערות שם.

הציווי . . מוסיף והולך: ראה ברכות כח, א. וש"נ. וראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תקעז הערה ד"ה להעלות בקודש.