ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ט"ו כסלו, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

מר צבי שי' איצקוביץ, לוד

שלום וברכה!

מקבל אני פ"ש מכ' לעתים תכופות, ולאחרונה גם תמונה בקשר עם הכנס בלוד שכ' נוכח שם והשמיע דברי ברכה.

ומחובתי הנעימה להביע גודל הנחת-רוח שקבלתי מזה, ולראות יחסו הטוב לעניני ומוסדות חב"ד, שהוא בהמשך לביקורו כאן.

ומגלגלין זכות ליום זכאי שמסרו לי שביום זה מניחים אבן פינה ליסוד בנין רביעי דשיכון חב"ד בלוד, שבודאי לכ' חלק חשוב בהקמתו כמו בהבנינים הקודמים, ואדרבה, בטח עוד בהוספה, על פי הוראת חכמינו ז"ל מעלין בקודש ובכל דבר טוב,

והרי בנין בית בכלל דבר טוב הוא, כי ה' מקַוה שיוכל לומר על כל בית בישראל "ושכנתי בתוכם" – בתוך כל אחד ואחד מהם; על אחת כמה וכמה בית חדש בארצנו הקדושה, ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

ויהי רצון אשר בקרוב יוגמר בלוק זה ויתמלא דיירים וכן הבלוקים שכבר נגמרו, דיירים מאחינו בני ישראל בכלל ועולים ממדינה ההיא בפרט ובמיוחד, ויבוא כל אחד ואחת מהם אל המנוחה ואל הנחלה ועדי קיום היעוד שיביא השם ית' את כל אחד ואחת מבנ"י אל המנוחה ואל הנחלה, נחלת עולמים, בביאת גואל צדק בב"א.

בכבוד ובברכה לחנוכה מאיר ושמח.


מר צבי איצקוביץ: ראש עיריית לוד. אגרת נוספת אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'תסג. לקמן אגרת ט'תשפח.

ומגלגלין זכות ליום זכאי: תענית כט, א. וש"נ.

מניחים אבן פנה כו': ראה גם לעיל חכ"ד אגרת ט'שלט, ובהנסמן בהערות שם.

הוראת חכמינו ז"ל: ברכות כח, א. וש"נ. וראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תקעז הערה ד"ה להעלות בקודש.

ושכנתי בתוכם: תרומה כה, ח.

בתוך כל אחד ואחד: ראה אלשיך עה"פ. של"ה סט, א. ועוד.

ארץ אשר גו': עקב יא, יב.

אל המנוחה ואל הנחלה: פ' ראה יב, ט.