ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ז כסלו, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה צבי שי' נדיבי

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבו מיום ג' כסלו, בו כותב ראשי-פרקים מהמצב בתוככי הנוער באה"ק ת"ו והרקע המבאר הקושיים המיוחדים בקירוב לבבם לערכינו הנצחיים והאמתיים, ערכי תורתנו תורת אמת הנתונה מאלקינו אמת אלקים חיים, ומצותי' עליהן נאמר וחי בהם.

ובעמדנו ימים ספורים לפני חג הגאולה של כ"ק רבנו הזקן, י"ט כסלו, שענינו גם כן גאולת תורת הבעש"ט, היא תורת החסידות, מצמצום והגבלה בין יחידי סגולה והבאתה לכל שכבות עמנו בני ישראל – כאן המקום לצטט אחת מהתורות שלו (כפי שמסרה כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק כרשום ברשימת כ"ק מו"ח אדמו"ר), שתוכנה שייך לתוכן מכתבו ועלי' מיוסד המענה שלי, והוא גם ביאור על שיטתי ודברַי ומכתבַי הקודמים למר. וזוהי התורה האמורה של הבעש"ט:

עס שטעהט כי תהיו אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות. אָט אַזוי ווי די גרעסטע חכמים וועלען אייביג ניט דערגיין די גרויסע טבעיות'דיגע אוצרות, וועלכע השי"ת האָט טובע געווען בארץ, אַז הכל הי' מן העפר, אָט אַזוי קען קיינער ניט דערגיין די גרויסע אוצרות וואָס ליגען אין אידען, וואָס זיי זיינען דעם אויבערשטענס ב"ה ארץ חפץ. וסיים הבעש"ט: איך וויל מאַכען פון אידען, אַז זיי זאָלען געבען דעם יבול, וואָס דעם אויבערשטענס ב"ה אַ ארץ חפץ קען געבען.

נמצאנו למדים, אשר תורת אמת שהיא גם כן תורת חיים – זאת אומרת אשר האמת היא אמת בחיינו בעולם הזה – מעידה כי בכל אחד ואחת מעמנו בני ישראל נמצאים אוצרות גדולים ונעלמים וכו' אלא שכמו בנוגע לאוצרות הטמונים בארץ שצריך להסיר את העפר והליכלוך וכו' המכסים עליהם, כן הוא בנוגע לאדם, שכל אדם הרי הוא עולם לעצמו, שלכן אינה דומה איכות השכבות המכסות וכמותן מאחד לחברו.

עוד מובן מהנ"ל, שבאם לא גילו את האוצרות הרי זוהי הוכחה שלא חפרו די עמוק עד שיגיעו אליהם.

ומובן גם כן שכשהחופר יגיע סוף סוף להאוצר ויגלה אותו, הרי בעל האוצר עצמו ירחש לו תודה עמוקה נפשיית ואמתית על שהעמידו על האוצר שלו, שהיא הפנימיות שלו בעצמותו.

ואם תמצא לומר אשר הדוגמא לאוצרות הטמונים בארץ מתאימה לכל פרטי', הרי רואים בנוגע להטמון והספון במעמקי ארץ שכל הנמצא עמוק יותר יקר הוא יותר וחשוב יותר, וק"ל.

ובודאי לדכותי' דמר ביאור מפורט יותר בהאמור אין בו צורך.

ונקודה וסיכום מהאמור, אשר המשתדל לקרב לב בן ובת ישראל לאבינו שבשמים מובטח הוא אשר סוף סוף יבוא על שכרו ויצליח בפעולתו, ולא עוד אלא שזה שעבד עליו והעמידו בקרן אורה, אורה האמתית דנר מצוה ותורה אור, יהי' אוהבו אמת ועוזרו הכי גדול לגלות את האוצר בכל יקרתו וחשיבותו, כולל גם כן אשר יעזרהו בהעבודה להפיץ היהדות וערכי' גם בסביבתו, ובאופן דמוסיף והולך ואור. ובסגנון חכמינו ז"ל: אדם מקדש עצמו מעט למטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה.

תקותי אשר ישתתף מר בהתועדות די"ט כסלו, חג הגאולה, ואסיים בקשר עם זה

בברכת חג הגאולה ולבשורות טובות בכל האמור.


מו"ה צבי נדיבי: אגרת נוספת אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'תקסה.

עליהן נאמר: אחרי יח, ה.

תורת הבעש"ט: נעתקה ב"היום יום" יז אייר. וראה כש"ט (הוצאת תשנ"ט) בהוספות סנ"ז. וש"נ.

כי תהיו . . צבאות: מלאכי ג, יב.

הכל הי' מן העפר: קהלת ג, כ.

דנר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג.

ובסגנון חכמינו ז"ל: יומא לט, רע"א.