ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, טו"ב כסלו, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכאו"א מהמברכים – כפי רשימת הנהלת

צעירי אגודת חב"ד המרכזית שי' – ברוקלין, נ.י.

ה' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב מיום י"ד כסלו והמצו"ב.

ות"ח על הברכות – בקשר לתקופת הארבעים שנה.

ובלשון חז"ל: מלתך כבר אמורה, פירוש כו' שברכתך כתובה, מואברכה (הקב"ה) מברכיך.

ויה"ר שתהא באופן של תוספת, שתוספתו של הקב"ה מרובה על העיקר.

נעמה ביותר והביאה שמחה רבה הידיעה אשר רבים מהמברכים צרפו להברכה וחזקו ואישרו אותה ע"י ענין של תומ"צ – תרומה לצדקה, לימוד ענין בתורה וכו'.

ושלש מעלות בזה, זו למעלה מזו: עשיית מצוה – מוסיפה (בזה ובבא) לא רק באדם העושה, כ"א בכל העולם כולו. יתרה מזה – באדם הגורם לעשייתה (ואפילו בלא הודע). והעולה על כולנה – באם העשי' לזכותו ובעדו.

ובאתי בהצעתי-בקשתי אשר כל אחד מציבור המברכים יעשה שניהם, תלמוד ומעשה, גם יחד – שהרי יש בזה מה שאין בזה. ולא עוד אלא שמעשה הצדקה מוסיף עילוי "בכל מעשה המצות ות"ת כנגד כולן", ות"ת שהיא חיי בנ"י ובדוגמת דגים במים – מובן שע"י הוספה בה, בחיות האדם – נתוסף חיות עי"ז בכל מעשיו.

ובפרט שהימים – בין ימי הגאולה של אדמו"ר האמצעי – יו"ד כסלו – ושל אדמו"ר הזקן – י"ט כסלו – שגאולת שניהם הייתה (ושייכת) לקריאת (ותוכן) הכתוב: פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי, וביארו חז"ל פירושו: אמר הקב"ה כל העוסק בתורה ובגמ"ח ומתפלל עם הציבור מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין או"ה.

בברכת חג הגאולה,

מ. שניאורסאהן

***

אין לדייק כ"כ בהפיסוק שבהגש"פ עם הלקו"ט הנדפסת.

בירור נוסף בפסקי אדה"ז (ודלא כהמשנה ברורה) – מובן שנכון הוא [ופשוט – בהדגשה "שאפ"ל כן", כי מאד עמקו מחשבותיו וכקדה"ק כו' – כדברי הצ"צ בשו"ת שלו (היינו שכן הוא גם ע"פ נגלה)].

איך יחלק זמנו כו' – בהתייעצות עם זקני החסידים על אתר.

***

מאשר הנני קבלת המכתב מיום כ"ז מ"ח, ומובן שבעניני הרשת צ"ל התייעצות על אתר (הנהלת הרשת) ולא מעבר לים ובפרט כשתיאור המצב שנתקבל מא' – סותר זה דהשני.

ות"ח על הברכות . . .

בברכת חג הגאולה ולהצלחה רבה בעבוה"ק ברשת אהלי"י, שעל הציון של בעל השם יזכירם.

נ.ב. ז"ע נתקבל מכתבו שלאחרי הנ"ל.

***

מאשר הנני קבלת המכתב והמברק מי"ד כסלו.

ות"ח על הברכות . . .

בברכת מז"ט לבר מצוה דנכדו שי' ובברכת חג הגאולה.

נ.ב. הזהירות במעות רמבעה"ן – הרי ידועים מכ' רבותינו נשיאינו בזה.

הפ"נ יקראו, בל"נ, עה"צ.


כללי פרטי. נדפסה בלקו"ש ח"ה ע' 429. לתוכנה ראה גם שיחת י"ד כסלו שנה זו (לקו"ש שם ע' 422 ואילך).

לתקופת הארבעים שנה: לנשואי כ"ק אדמו"ר עם הרבנית הצדקנית זי"ע – י"ד כסלו תרפ"ט-תשכ"ט.

תרכ"ט: סה"מ תרכ"ט בתחלתו.

מואברכה . . מברכיך: לך לך יב, ג.

וי"ל שזוהי דרגא נעלית כו': ראה גם לקו"ש שם ע' 423 (428) הערה 10 (13).

 

אוה"ת ואתחנן: ע' רלח ואילך.

כידוע כו': ראה תו"מ סה"מ כסלו ע' קמב. וש"נ.

הכתוב: תהלים נה, יט.

ד"ה פדה בשלום: ראה סה"מ כסלו שם ע' קמג, ובהנסמן שם הערות 7; 18.

אין לדייק . . על אתר: קטעים אלו למו"ה עזרא בנימין שוחט. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ד אגרת ט'קכג, ובהנסמן בהערות שם.

בהפיסוק שבהגש"פ כו': הכותב רצה לדייק במקום שיש פסיק או נקודה כו'.

בירור נוסף: הכותב רצה ללבן ולבאר ולהעלות על הכתב החילוקים שבין שו"ע אדה"ז והמשנה ברורה כו'. [לאח"ז כתב אליו כ"ק אדמו"ר שהעיקר הוא בירור בפסקי אדה"ז ולא "ודלא כהמשנה ברורה"].

כדברי הצ"צ בשו"ת: חיו"ד סס"ב אות ח. ועוד.

מאשר . . שלאחרי הנ"ל: קטעים אלו למו"ה יהושפט אלפּרט. נעתק מצילום האגרת שנדפסה ב"כפר חב"ד" גליון 814 (א' תמוז ה'תשנ"ח) ע' 37. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ג אגרת ח'תתק, ובהנסמן בהערות שם.

מאשר . . עה"צ: קטע זה למו"ה יצחק דובאָוו. נעתק מצילום האגרת. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'תמ (ע' עח), ובהנסמן בהערות שם.

מכ' רבותינו: ראה אגרות-קודש אדה"ז ח"א בתחלתו. ועוד.

ובלשון חז"ל: ירושלמי הובא בתוד"ה ואברכה (חולין מט, א). ועיין ד"ה אריב"ל כל כהן שמברך (תרכ"ט) על השינוי מירוש' שלפנינו (ברכות ספ"ח).

שתוספתו מרובה על העיקר: ב"ר פס"א, ד. וי"ל שזוהי דרגא נעלית ביותר על המד"א (דב"ר פ"א, יג) יתרה מן העיקר. ואכ"מ.

בכל העולם כולו: כגירסת הרמב"ם הל' תשובה פ"ג ה"ד.

ואפילו בלא הודע: במכש"כ ממדה הפכית (משנה סנה' נד, א).

לזכותו ובעדו: וכהתפלה מי שברך כו' הוא יברך כו' בעבור כו' לצדקה בעדו. וגם בת"ת שייך זה במתנה קודם הלימוד (עיין שו"ע יו"ד סרמ"ו סוס"א).

יש בזה . . בזה: ראה קדושין (מ, ב. וש"נ). נתבאר בארוכה בדרושי הצ"צ ד"ה ושננתם (אוה"ת ואתחנן).

בכל . . כולן: אגה"ק לרבנו הזקן סוס"ד. ועייג"כ שם סוס"ג.

דגים במים: ראה ברכות (סא, ב). וראה זבחים כב, א. וש"נ. ובשו"ע אדה"ז חאו"ח סק"ס סי"ד.

נתוסף חיות: עיין תניא ספ"ה.

הייתה . . פדה: כידוע באגרות ושיחות רבותינו נשיאי חב"ד (די"ט כסלו. ובכ"מ).

וביארו חז"ל: ברכות (ח, א). וראה ד"ה פדה בשלום (לאדמו"ר האמצעי – בס' שערי תשובה ח"א. ולהנשיאים אחריו בכל דור ודור).