ספריית חב"ד ליובאוויטש

[י"ט כסלו, ה'תשכ"ט]

הרב סלונים

שיכון חב"ד ירושלים

לכל המשתתפים בהפארבריינגען הגדול שבבית הכנסת – הצמח צדק ושבשיכון חב"ד בעיר שחוברה לה יחדיו שליט"א.

יהי רצון מהשי"ת שיקויים בכל אחד הפדה בשלום וגו', במילואו, ושיצליחו בעשיית הכלים לזה, כביאור חז"ל בהכתוב, שזהו העסק בתורת הנגלה והחסידות בגמ"ח ובתפלה, ותמהר פדי' – זו הגאולה האמיתית והשלימה, ע"י משיח צדקנו.

מנחם שניאורסאהן


בעיר שחוברה: ע"פ תהלים קכב, ג.

הפדה בשלום וגו': תהלים נה, יט.

כביאור חז"ל: ברכות ח, רע"א.