ספריית חב"ד ליובאוויטש

[י"ט כסלו תשכ"ט]

ועד כפר חב"ד

לכל המשתתפים בהפארבריינגען הגדול בכפר חב"ד שליט"א, לחיים לחיים ולברכה.

יהי רצון מה' יתברך ויהי' בכל אחד ואחת הפדה בשלום וגו', במילואו, ויצליחו בעשיית הכלים לזה כביאור חז"ל בהכתוב שזהו העוסק בתורת הנגלה והחסידות ובגמילות-חסדים ובתפלה.

ותמהר פדי' זו פדיית כל ישראל בכל מקום שהם ובמיוחד – הנתונים בצרה ובשבי'.

ותיכף לזה הגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו.

בברכת ופרצת,

מנחם שניאורסאהן


הפדה בשלום וגו': תהלים נה, יט.

כביאור חז"ל: ברכות ח, רע"א.