ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, א' חנוכה, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

מר יוסף שי' בנטון

שלום וברכה!

באיחור נתקבל מכתבו עם המצורף אליו, ונהניתי לקרוא על דבר רושמיו מביקורו בארצנו הקדושה, אשר אפילו כל עמי הארץ קוראים אותה ארץ הקודש, וככתוב בתורתנו הק' היא ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

ויהי רצון אשר יתוסף רוח קדושה וטהרה בכל אחד המבקר בארצנו הקדושה, באופן אשר הרושם יהי' ניכר לכל משך ימי חייו, וכהוראת חכמינו ז"ל עד לענינים של מעשה בפועל בחיי היום-יום, כי המעשה הוא העיקר.

ארשה לעצמי להביע תקותי אשר הנחתו תפילין באה"ק היתה התחלה טובה להמשך בזה גם לימים יבואו, בכל יום חול בוקר, על כל פנים לרגעים אחדים. ואף על פי שכל מצוה צריך לקיים אותה מפני שהיא מצוה, זאת אומרת ציווי הבורא, הרי לכמה מצוות יש סגולות מיוחדות. ואחת הסגולות והסגולה המיוחדת למצות תפילין, שהנחתה על היד כנגד הלב ועל הראש, היא להביא שלום והאַרמוניא בין השכל והרגש, ההבנה שבראש והרגש והתאוות שבלב, שכל כך דרוש זה ובפרט בתקופתנו זו.

תקותי חזקה אשר לא יקפיד מר על שמתערב אני בחייו והנהגתו שלו, ומיוסדה התערבות זו על סגנון מכתבו ועל הודעת חכמינו ז"ל אשר כל ישראל חברים.

תודה על שלחו לי על פי בקשת אמו תחי' ספר תהלים, וכמנהג היהודי למצוא בכל דבר רמז ואחיזה, הרי זה נותן לי מקום לבקשו לקבל גם כן ממני תשורה, מידה כנגד מידה, והיא – זוג תפילין ביחד עם סידור קטן אשר נדפס גם כן בארץ הקודש, בבית הדפוס של כפר חב"ד.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור מתוך שמחה וטוב לבב, ואיחולים לימי החנוכה מלאי-אור הולך ומוסיף.

נ. ב. מטובו להעביר את המכתב הרצ"ב לאמו תחי'.


ארץ אשר גו': עקב יא, יב.

המעשה הוא העיקר: אבות פ"א מי"ז.

ואחת הסגולות: ראה גם לעיל ח"ט אגרת ב'תשא, ובהנסמן בהערות שם.

שהנחתה . . כנגד כו': שו"ע (ואדה"ז) אורח חיים הלכות תפילין סימן כה ס"ה (סי"א).

שלום והאַרמוניא בין השכל והרגש: ראה גם בארוכה לקמן אגרת ט'תרלו.

כל ישראל חברים: ראה ס' שופטים כ, יא. חגיגה כו, א. תניא אגה"ק סו"ס כב (קלה, ב).

מידה כנגד מידה: סנהדרין צ, סע"א. וראה סוטה ח, ב ואילך.