ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, נר חמישי דחנוכה, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה יצחק אייזיק שי' וואַגנער

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבו מיום הרביעי, בו כותב ע"ד ביקורו ביחד עם זוג' תחי' באה"ק ת"ו. וכיון שכותב שבנסיעתם דרך ניו-יורק לא תהי' הזדמנות להפגש אתי פנים אל פנים, הרי מחשבה טובה מצטרפת למעשה אביע בכתב איחולי שיהי' ביקורם באה"ק ת"ו – ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה – בהצלחה בכל המובנים וכן גם נסיעתם חזרה שתהי' בהצלחה, בעתו ובזמנו יפה.

בטח כדרכו בעבר יבקר בכפר חב"ד ובמוסדות חב"ד.

ובברכה מענינא דיומא, יהי רצון שיהיו כל הענינים אצל כאו"א מאתנו בתוככי כלל ישראל באופן דמוסיף והולך באור נר מצוה ותורה אור, כהוראת נרות חנוכה הללו, ויבשרו בנ"י אך טוב איש לרעהו.

בברכת חנוכה שמח וחודש טוב ונסיעה מוצלחת.


מו"ה יצחק אייזיק וואַגנער: אגרת נוספת אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'תל.

מחשבה טובה מצטרפת למעשה: ראה קידושין מ, א.

ארץ אשר גו': עקב יא, יב.

מוסיף והולך . . כהוראת נרות חנוכה: ראה שבת כא, ב. שו"ע או"ח הל' חנוכה ר"ס תרעא.

נר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג. וראה פרש"י ד"ה בנים – שבת כג, ב.