ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ימי חנוכה, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

מרת דבורה תחי'

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבי', ויהי רצון שתבשר טוב בתוכנן,

והרי הימים ימי חנוכה, זמן נסים וישועות בגשמיות וברוחניות, ימים טובים בהלל והודאה.

ובסגנון חז"ל: אף הן היו באותו הנס, נשי ובנות ישראל.

והרי בודאי אשר הציווי לזכור פרשת ימים אלו הוא כדי שכל אחד ואחת, מתאים למעמדו ומצבו ומתאים להענינים דימי זכרון אלו, יתעורר ויתחזק בפעולות מסוג אלו שהיו בימים ההם בזמן הזה, ולהוסיף בהן – הלוך והוסיף ואור.

בברכה לבשו"ט מתוך שמחה וט"ל,

מ. שניאורסאהן


כללי פרטי.

מרת דבורה: גרונר. אגרת נוספת אלי' – לעיל חכ"ד אגרת ט'שעג.

ימים טובים בהלל והודאה: שבת כא, ב.

ובסגנון חז"ל: שם כג, א. וראה טור או"ח הל' חנוכה סתרע"ה.