ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ימי חנוכה, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה שמואל מנחם מענדל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הגאולה יו"ד כסלו והמצו"ב,

ויהי רצון שיבשר טוב בתוכנו,

והרי הימים, ימים זכאין, ימי חנוכה, זמן נסים וישועות בגשמיות וברוחניות, ימים טובים בהלל והודאה.

בברכה להרחבת הפרנסה ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

החומש שכותב ע"ד הו"ל – לכאורה הוא (בזמננו שנתפרסמו כו"כ פי') רק ללומדים-חוקרים וכיו"ב שלא רבים הם במספר והוצאות הדפוס והכריכה גדולות הן כו'.


נדפסה ב"מקדש מלך" ח"ג ע' עג.

מו"ה שמואל מנחם מענדל: שניאורסאהן. אגרות נוספות אליו לעיל אגרת ט'תקעה, ובהנסמן בהערות שם.

ימים טובים בהלל והודאה: שבת כא, ב.

החומש: "ארבעה ועשרים" מאוסף כת"י.