ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, זאת חנוכה, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

כבוד המשתתפים בלימוד תורה ברבים ע"י הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ בעל מדות ורב פעלים וכו'

מוה"ר פרץ שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הידיעה על דבר שיעורי הלימודים שלהם, הן בנגלה דתורה והן בתורת החסידות, אשר בטח מקיימים בזה הציווי להעלות בקודש. כוונתי בהוספה בלימוד הן בכמות והן באיכות, כולל גם כן הוספה במספר המשתתפים.

והרי ציווי התורה הוא גם כן נתינת כח. ולא עוד אלא שמקבלים סיוע מלמעלה, כהודעת חכמינו ז"ל הבא לטהר מסייעין אותו. וידוע דיוק רבנו הזקן לטהר תרתי משמע – לטהר עצמו ולטהר אחרים.

והכל עשה יפה בעתו, שנמצאים אנו בימי חנוכה והלכה כבית הלל, דמוסיף והולך בנרות ואור, ואין אור אלא תורה ומצותי', שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב כי נר מצוה ותורה אור.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור, ולחנוכה מאיר ועד שיאיר בכל השנה כולה,


הציווי להעלות בקודש: ברכות כח, א. וש"נ. וראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תקעז הערה ד"ה להעלות בקודש.

כהודעת חכמינו ז"ל: יומא לח, סע"ב. וש"נ.

וידוע דיוק רבנו הזקן: לקו"ת דרושי שמע"צ פח, ב. ובכ"מ.

והכל עשה יפה בעתו: קהלת ג, יא.

דמוסיף והולך: שבת כא, ב.

ואין אור אלא תורה: תענית ז, ב.

כי נר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג.