ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ה' טבת, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים ובעל מדות כו'

הרב י. קלינג שי'

שלום וברכה!

מפני כמה סיבות נתעכב מכתבי זה ואתו רב הסליחה.

ובהמשך לשיחתנו בעת ביקורו כאן ובהתאם להמדובר אז, מצו"ב המחאה לקרן הבנין של מוסד החינוך על טהרת הקודש אשר בעירו ותחת ידו.

ויהי רצון אשר יצליחהו השי"ת ויברכו להוסיף כח ואומץ בהפצת היהדות המסורתית, יהדות תורתנו תורת אמת (אשר אמת הרי ענינה שאין בה מקום לפשרות ולויתורים וכולי) ומצותי' עליהן נאמר וחי בהם, זאת אומרת אשר כל אחד ואחת בישראל בכל מקום ובכל זמן התורה ומצותי' הם חייו האמתיים גם עלי אדמות בעולם הגשמי והחומרי. והנהגתם בדרך זו הרי תלוי' בהחינוך אשר מקבלים, ועוד יותר אשר כל השפעה טובה בגיל הצעיר והחינוך מוגדלת פי כמה לכשיגדל המחונך והמחונכת,

וכידוע בזה הדוגמא אשר הטבה קטנה בכמות בגרעין ובשתיל עץ, חשיבותה גדולה ביותר לכשיגדל הגרעין והשתיל והיו לאילן נושא פירות. ובודאי לדכוותי' דכת"ר אין צורך בביאור בכל זה.

והשם יתברך יצליח את כל אחד מאתנו בתוככי כלל ישראל להעלות בקודש בעניני תורה ומצוות הלוך ומוסיף ואור, כהוראת ימי חנוכה דאזלינן מנייהו, שמוסיפין בנרות – נר מצוה ותורה אור – מיום ליום.

בכבוד ובברכה.


עליהן נאמר: אחרי יח, ה.

וכידוע בזה הדוגמא: ראה גם לעיל חכ"ג אגרת ח'תתכא. ח'תתקלא. ח'תתקלז. לקמן אגרת ט'תתמט. ט'תתקעב. ובכ"מ.

להעלות בקודש: ברכות כח, א. וש"נ. וראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תקעז הערה ד"ה להעלות בקודש.

כהוראת ימי חנוכה שמוסיפין: ראה שבת כא, ב. שו"ע או"ח הל' חנוכה ר"ס תרעא.

נר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג. וראה פרש"י ד"ה בנים – שבת כג, ב.