ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ה' טבת, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

רב פעלים כו' הרב משה שי'

המכונה ד"ר מונק

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הרב נעם לי לקבל מכתבו מר"ח כסלו, שהגיעני באיחור זמן רב.

ונוסף על ההפתעה הנעימה בקבלת מכתבו בכלל, קורת רוח גם בתכנו, המראה אשר התענינותו בבתי ספר החב"דיים באה"ק ת"ו בתקפה עומדת.

בפרט שתקותי שלא רק נשארה בתקפה אלא ניתוסף בתוקף ההתענינות, כציווי חכמינו ז"ל להעלות בקודש.

והרי זה גם כן מהוראות ימי חנוכה דאזלינן מנייהו – להוסיף בנרות (נר מצוה ותורה אור) מיום ליום.

כותב הנני בתוכן מכתבו להנהלת המוסדות אודותם כותב, אף כי במיוחד להרב צ.ג. שי', הנה כיון שכתבו לי שאין ברצונו לקבל התפקיד, הרי אם יקבלנו מתוך גזירה, או עכ"פ משמעת ציווי הבא מעבר לים, הרי צ"ע אם לא ישפיע זה על פנימיות מילוי תפקידו, אף שבודאי ישתדל לקיימו באמונה, אבל הרי לא תמיד המח שליט על הלב, ונוגע זה במיוחד בעניני חינוך, כי לפעמים הכי תכופות המחונך רגיש לשינויים כגון אלו וכו' ובודאי לדכוותי' אין צורך בביאור נוסף.

כאמור לעיל, תקותי חזקה שאין התענינותו של מר מכוונת רק למוסדות חב"ד אודותם כותב, כי אם גם לשאר מוסדות חב"ד, ופשוט אשר גם בזה בעין יפה ובאופן דמוסיף והולך. והרי הובטחנו הבא לטהר מסייעין אותו, סיוע מלמעלה שאין בזה כל הגבלות.

בכבוד ובברכה.


הרב משה . . מונק: אגרות נוספות אליו – לעיל ח"כ אגרת ז'תקצז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת ט'תתכג. ט'תתסו.

כציווי חכמינו ז"ל: ברכות כח, א. וש"נ. וראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תקעז הערה ד"ה להעלות בקודש.

להוסיף בנרות . . מיום ליום: שבת כא, ב. שו"ע או"ח הל' חנוכה סתרע"א ס"ב.

נר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג. וראה פרש"י ד"ה בנים – שבת כג, ב.

המוסדות: "רשת אהלי יוסף יצחק ליובאַוויטש".

להרב צ.ג.: צבי גרינוולד.

הובטחנו: יומא לח, סע"ב. וש"נ.