ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ה' טבת, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

ב"ד מרת שיינא זלדה תחי'

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבי', והתקוה שלעת קבלת מכתבי זה כבר הוטב מצב בריאות כאו"א מהם. ויהי רצון שתבשר טוב בזה בקרוב ובאופן דמוסיף והולך וטוב, ומטוב לטוב יותר.

ובפרט שהננו באים זה עתה מימי חנוכה, שהמצוה היא להוסיף בנרות ואור מיום ליום. והרי כל מצוה ומצוה הוראה היא בחיי איש ואשה הישראלים [ב]כמה וכמה מעניניהם. ואחת ההוראות דנרות חנוכה בפרט – שבלשון חכמינו ז"ל אין בטלין לעולם, כולל גם כן הענין אשר ההוראות שלהן נצחיות הן בחיי כל אחד ואחת מבני ישראל בכל המקומות ובכל הזמנים – היא להוסיף בנר מצוה ותורה אור והשי"ת מוסיף בברכותיו מוסיף והולך בכל המצטרך.

ת"ח על הבשורה טובה אשר איתרו המקום בו נטמנו אבי' דודי זצ"ל וכן גם אבי' זקנה מחו' הרד"צ זצ"ל. ובודאי יעשו ככל הדרוש בהקמת המצבות, ובל"נ עלי לסלק ההוצאות לכשתודיעני הסכום. וכמובן כל ההקדם בזה ישובח. ות"ח מראש על הבשורה טובה גם בזה.

בברכה לבריאות הנכונה לה ולבעלה שי' ובאופן דמוסיף והולך.

ב"ד המאחל כ"ט.


ב"ד: = בת דודי.

מרת שיינא זלדה: משקובסקי-שניאורסאהן. אגרות נוספות אלי' – לעיל חכ"ד אגרת ט'צג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת ט'תתפח. ט'תתקנה.

להוסיף . . מיום ליום: שבת כא, ב. שו"ע או"ח הל' חנוכה סתרע"א ס"ב.

שבלשון חכמינו ז"ל: ראה גם לעיל חכ"ג אגרת ח'תשלד, ובהנסמן בהערות שם.

בנר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג. וראה פרש"י ד"ה בנים – שבת כג, ב.

איתרו המקום: בהר הזיתים.

אבי' דודי זצ"ל: הרב שלום שלמה שניאורסאהן.

הרד"צ זצ"ל: חן.