ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ה' טבת, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

?????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????

?????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????

?????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????

?????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????

בברכה לבשורות טובות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ניסן מינדל – מזכיר

[תרגום חפשי]

במענה למכתבה, שנתקבל באיחור, אזכיר אותה על הציון (מַצֵבָה) של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבה, ובמיוחד בענין שיפור הבריאות.

מובן מעצמו, שניהול החיים בהתאם לציווי השם, כמפורש בשולחן ערוך, פותח את הדרך לקבלת ברכות השם בכל המצטרך. וכך גם חיזוק הבטחון (האמונה) בהשם, שהוא שומר את כל אחד ואחת, ולכן אין סיבה לפחד וצער, גם כשקורה משהו שנראה כצרה חס ושלום וכו', הרי האמונה עצמה בכוחה להפך את כל הבלתי-רצוי שיביא לתוצאות טובות כפתגם הידוע של חכמינו – גם זו לטובה.

אם במשך השנה האחרונה לא נבדקה כשרות המזוזות והתפילין של הבעל, יש לבודקם עכשיו. כך גם בקשר להדלקת נרות לפני כניסת השבת והחגים, הי' טוב עבורה כבעלת הבית, לתת אז מכספה לצדקה.

ע"פ שולחן-ערוך, צריך יהודי לעשות את התלוי בו בדרך הטבע. זאת אומרת במקרה שלה, להשמע להוראות רופא מומחה. לאיזה רופא לפנות במקרה שלה, טוב להתייעץ עם רופא שהיא סומכת עליו, ומכיר את המשפחה (במילאַנו).

היות שלא מזמן חגגנו את חנוכה, יתן השי"ת שגם אצלה תהי' תוספת בעניני קדושה מיום ליום, הן בגשמיות והן ברוחניות.


גם זו לטובה: תענית כא, א. וש"נ.

בקשר להדלקת נרות . . לצדקה: ראה גם לעיל חכ"ה אגרת ט'תפז, ובהנסמן בהערות שם.

חנוכה . . תוספת . . מיום ליום: כהוראת ימי חנוכה ד"מוסיף והולך" – שבת כא, ב. שו"ע או"ח הל' חנוכה סתרע"א ס"ב.