ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ט"ז טבת, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הרב עקיבא משה שי' גוטליב

ועדה המארגנת כנס רבנים –

ירושלים עיה"ק תובב"א

שלום וברכה!

הנני בזה לאשר קבלת המכתב מי"א בטבת, בקשר לכנס רבני. ולפלא קצת שנשלח המכתב זמן כה קצר, לפי ערך, לפני מועד הכנס, וגם שאין בו כל פרטים ע"ד הקף הכנס ומי המוזמנים וכו'.

אבל כיון שלפי השמועה והידיעות – מוזמנים רבנים ממדינות שונות ומאירגונים שונים וכו', הרי ידועה התנגדות גדולי ישראל בדור שלפנינו לכנס רבנים מסוג זה, וידועים ומפורסמים גם הטעמים שלהם, אשר בדורנו זה לא רק בתקפם עומדים אלא אדרבא החששות הן גדולות יותר וקרובות לפועל יותר. ולכן דעתי, מיוסדה על דעתם ברורה ותקיפה של גדולי ישראל הנ"ל, אשר אין לעשות כנס זה כלל.

מובן גם כן אשר גם מה שיקראו לזה כנס חרום וכיו"ב, אין זה משנה כלום, כי העיקר הוא איך שזה יוצא לפועל, ובפרט שהזהירו גדולי ישראל הנ"ל שעל החכמים עיני העדה להביא בחשבון את העתיד לבוא לאחרי כנס כזה, הפנים חדשות שיהיו אז וכו'. וד"ל.

התקוה חזקה אשר יעמדו בפרץ ולא יבוא לפועל כנס רבנים האמור ויבשרו טוב.

בכבוד ובברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר


בכותרת המכתב נכתב: "מהיר דחוף". ובהעתק שתח"י נכתב בכתי"ק רבינו: "העתקה".

הרי ידועה כו': ראה גם לעיל אגרת ט'תרא, ובהנסמן בהערות שם.

החכמים עיני העדה: שלח טו, כד. וראה שהש"ר פ"א, טו (ב).