ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ב טבת, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד המועצה הדתית רמלה יצ"ו,

ובראשה הרב ד"ר מ. פרנקל יו"ר

ומר דוב אוסטרמן מזכיר כללי

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם ובקורת רוח מיוחדת קבלתי מכתבם מיום ה' לחודש זה מבשר טוב בנוגע מבצע תפילין והצלחתו בעירם אשר בארצנו הק' תבנה ותכונן ע"י משיח צדקנו במהרה בימינו.

ובודאי לא יסתפקו בהישגים עד עתה ויוסיפו במבצע האמור ובדומה לו בהחזקת מצוות תורתנו הק' תורת חיים (כולל הפירוש הוראה בחיים, חיי היום-יום בעולמנו זה).

ויהי רצון שמהם יראו וגם יעשו ערי ומושבות בני ישראל בכל מקום שהם, ועל אחת כמה וכמה ערי ארצנו הקדושה, ובפרט אשר בני ישראל בכל מקום שהם הרי הם – כסגנון חכמינו ז"ל – כבשה אחת בין שבעים זאבים, אלא שהוי' צלך על יד ימינך מגן ומחסה, ועוד יתרה מזה אשר בסגנון הכתוב – נפל פחד היהודים עליהם, עד אשר וישבתם לבטח בארצכם ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד גו' וחרב לא תעבור בארצכם, שפרשו חכמינו ז"ל אפילו חרב של שלום.

והרי זוהי סגולה מיוחדת דמצות תפילין, וככתוב (והועתק גם בסיום מכתבם) וראו כל עמי הארץ כי שם הוי' נקרא עליך ויראו ממך, ותניא – אלו תפילין שבראש.

ויהי רצון שיקויים גם הדיוק בלשון חכמינו ז"ל האמור, שפרשו אדמו"ר הזקן בעל התניא והשלחן ערוך מייסד שיטת חב"ד – שיום ההילולא יאָרצייט שלו הוא בימים אלו, כ"ד בטבת – שתכלית ענין התפילין ושלמותו הוא שיהי' הכתוב בתפילין שעל הראש (ועל היד) – גם בראש.

והשם יתברך יצליחם לנהל העיר ועניני' כפי הוראות התורה ומצותי', תורת חיים וחי בהם, ולזכות גם אחרים, עיירות ומושבות, בזה, ואין לך השפעה גדולה יותר מאשר דוגמא חי'.

בכבוד ובברכה.

מנחם שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 500. ב"בכרם חב"ד" גליון 22 (אלול, תשכ"ט).

מבצע תפלין: ראה גם לעיל חכ"ה אגרת ט'שצה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת ט'תרנז. ט'תשיז. ט'תשכא. ט'תשכב. ט'תתנג. ט'תתקכז. ט'תתקלג. ט'תתקלד. ט'תתקנז. ט'תתקנט.

הפירוש: ראה רד"ק לתהלים יט, ח. זח"ג נג, ב.

כסגנון חכמינו ז"ל: ראה תנחומא תולדות ה. אסת"ר פ"י, יא.

הוי' צלך גו': תהלים קכא, ה.

בסגנון הכתוב: אסתר ח, יז.

וישבתם לבטח בארצכם גו': בחוקותי כו, ה ואילך.

שפרשו חכמינו ז"ל: תענית כב, א.

וככתוב: תבוא כח, יו"ד.

ותניא: ברכות ו, א. וש"נ.

שפרשו אדמו"ר הזקן: ראה תורת מנחם – התוועדויות ח"ה ע' 54. וש"נ.

וחי בהם: אחרי יח, ה.