ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש שבט, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר שניאור זלמן שי' מסחרי

שלום וברכה!

הנני מאשר בתודה רבה קבלת מכתבו ובפרט המכ' עם הפרטי-כל, ות"ח עבור כתבו בנוגע התקדמות העבודה והקשרים.

ובהכירי את מר ואת אלו שכותב אודותם, בודאי שלא יסתפקו בהשגים, ובפרט בשים לב לדרישת הענין והשעה. ויהי רצון שיעשו בזה מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, מנוחה אמתית, כי יתן ה' "שלום בארץ וישבתם לבטח ואין מחריד", עדי קיום היעוד ואולך אתכם קוממיות בגאולה השלימה על ידי משיח צדקנו.

והרי היום יום סגולה, ראש חודש בו היאָרצייט-הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר, שמסר עצמו על טובת בני ישראל בכל מקום שהם, טובה בגשם וטובה ברוח, מסירת נפש בפועל. וידועים דברי חכמינו ז"ל, אשר רועי ישראל ומנהיגיהם האמתיים הנה מה בחיים חיותם בעולם הזה עומדים ומשמשים, אף לאחרי ההסתלקות שלהם עומדים ומשמשים ומעוררים רחמים על צאן מרעיתם עם ישראל להתברך מה' בשפע ברכה ישועה והצלחה.

בכבוד ובברכה לבריאות ולבשו"ט.


מר שניאור זלמן מסחרי: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תרב, ובהנסמן בהערות שם.

שלום בארץ גו': בחוקותי כו, ו.

היעוד: שם, יג.

דברי חכמינו ז"ל: ראה לעיל חכ"ה אגרת ט'תמח. וש"נ.