ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ערב ש"ק פ' בא אל פרעה, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב . . .

ובעמדנו ימים ספורים לפני יום העשירי בשבט, יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר ונשען על מחז"ל אין מזרזין אלא המזורזין,

הנני לעורר ע"ד התחזקות והוספה בהליכה בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו

במעשה בפועל בשלשת הדברים (הקווין) שעליהם העולם עומד – כולל העולם קטן זה האדם – תורה ועבודה (תפלה) וגמ"ח,

ביחד עם התשובה – שאז המעשים טובים ומאירים,

ובלשון הרמב"ם שאז מקבלין אותן (המצות שעושה) בנחת ושמחה כו' ולא עוד אלא שמתאוים להם,

שגם התשובה צ"ל בכאו"א וכמחז"ל להיות כל ימיו בתשובה (עילאה), להוציא ולהעלות נפשו האלקית מגלותה להשיבה אל בית אבי' (כל ימיו בחיים חיתו בעוה"ז) שתהא כלולה ומיוחדת בו ית' ע"י שישים כל מגמתו וחפצו בתורה ומצות,

כי המעש"ט שעושה משיבין (נפשו שהיא) חלק ה' למקורא ושרשא דכל עלמין,

זאת בעבודת ה' במילי דשמיא ובמילי דעלמא ידועים דברי נשיאנו בעל ההילולא אשר מסוגל הוא היום הזה להתקשר בעץ החיים כו' להושע בבני חיי ומזוני רויחי.

בברכת הצלחה ולהתועדויות פעילות בתורה ועבודה וגמ"ח ובאופן דגדל והולך,

מ. שניאורסאהן

***

נ.ב. ז"ע נתקבל המכתב מז' שבט והרשימות המצו"ב והפ"נ, ויקראו בעת רצון עה"צ הק'.

***

מאשר הנני הפ"ש שע"י הנוסעים שי' . . .

בברכה לבריאות ולבשו"ט בתוכן מכתבַי.

***

מאשר הנני קבלת המכתב מיום י"ב טבת והפר"כ והקודמיו והמצו"ב . . .

ז"ע נתקבלו המכ' שלאחרי הנ"ל.

האוירון (דפורים) – אין כדאי בשנה זו . . .

נ.ב. ועד מיוחד למבצע תפילין וכן טופס (בלאַנק) למכתבים מיוחד לועד זה יש לעשות. על הבלאַנק להזכיר שם צאגו"ח, לא להזכיר שמות אישים (והטעם מובן).

***

מאשר הנני קבלת המכתבים והתמונות (ות"ח) והמצו"ב . . .

הפ"נ יקראו עה"צ.

בנוגע לשידוך לבנם שי' – אינם מוגבלים לאהקת"ו או לחו"ל. וה' הוא היודע.


כללי פרטי. מצילום האגרת. נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 237. ב"בכרם חב"ד" גליון 23 (שבט, תש"ל).

במדב"ר . . מכות: ראה לעיל ח"א אגרת מג.

ד"ה על ג"ד ה'ש"ת: סה"מ ה'ש"ת ע' 160 ואילך.

הכתוב: קהלת ט, ח.

במכתבו . . קונטרס ג': בסה"מ קונטרסים ח"א (לח, ב). אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ב אגרת תלב.

ביאוה"ז להצ"צ פ' וירא: ח"א ע' מד.

נ.ב.: קטע זה למו"ה ניסן נעמאַנאָוו. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'תז (ע' לט), ובהנסמן בהערות שם.

מאשר . . מכתבי: קטעים אלו למו"ה רש"י זוין. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תריג, ובהנסמן בהערות שם.

מאשר . . והטעם מובן: קטעים אלו להנהלת צעירי אגודת חב"ד אשר באה"ק ת"ו.

האוירון (דפורים): שהי' נהוג בשנים תשכ"ד-תשכ"ח להפיץ באה"ק כרוזים ע"י מטוסים קלים. וראה "התקשרות" גליון שצה ע' 11. גליון תנ ע' 13.

מאשר . . וה' הוא היודע: קטעים אלו למו"ה אפרים וואָלף. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ד אגרת ט'פח (ע' סו), ובהנסמן בהערות שם.

ערב ש"ק: שייך לתשובה (ראה אגה"ת ספ"י).

ש"ק פ' בא: שנת ה'תש"י – נסתלק כ"ק מו"ח אדמו"ר.

אין מזרזין: במדב"ר פ"ז, ז. (עד"ז מכות כג, א).

בדרך . . באורחותיו: אגה"ק סי' זך. ולהעיר מזח"ב רטו, רע"א. זח"ג ס"פ קדושים. לקו"ת שה"ש (יב, ב).

בשלשת הדברים (הקווין): וי"ל שאלו הן ג' הדברים "אמונה ויראה ואהבה" שבאגה"ק הנ"ל (והביאור). ועפ"ז מובן סדרן שבאגה"ק.

שעליהם . . וגמ"ח: אבות פ"א מ"ב. וראה לקו"ת שלח מט, ב. ד"ה על ג"ד ה'ש"ת.

כולל . . האדם: לפירוש הראשון בפרישה (ריש טחו"מ) אדרבא עיקר כוונת המשנה להאדם.

העולם קטן זה האדם: תנחומא פקודי ג.

ועבודה (תפלה): שבמקום קרבן תיקנוה ((ברכות כו, ב). וצע"ק מתענית (כז, ב) סדר קרבנות דוקא) ונקראת עבודה (תענית ב, א. רמב"ם הל' תפלה בתחלתן. סהמ"צ מ"ע ה. רבנו יונה באבות שם).

שאז . . ומאירים: לקו"ת (שמע"צ פה, א. שה"ש יז, ג).

ובלשון הרמב"ם: הל' תשובה פ"ז ה"ז.

וכמחז"ל: שבת קנג, א.

בתשובה (עילאה): ראה אגה"ת ספי"א. תניא פל"א (מ, סע"א). וברמב"ם הל' תשובה (פ"ז ה"ב) מדבר בתשובה על חטא. ועפ"ז מובן מה שמביא הכתוב בכל עת יהיו בגדיך לבנים ולא מחז"ל כל ימיו בתשובה. כן מבואר דיוק הל' בשבת (שם) ואף שלמה אמר (ולא כל' הרמב"ם הוא ששלמה אמר) ומה שהובא גם סיום הכתוב ושמן על ראשך לא יחסר (והרמב"ם השמיטו) – עיין תניא פל"ה וספנ"ג.

להוציא . . עלמין: ראה תניא פל"א.

זאת בעבודת כו': ראה אגה"ק סו"ס זך.

דברי נשיאנו: במכתבו ליום ההילולא של אביו כ"ק אדנ"ע (קונטרס ג').

להתקשר בעץ החיים כו' רויחי: י"ל דשייך בפרט לתשובה – המשיבה למקורא כו' ומוציאה מגלות והגבלות כו'.

בבני חיי ומזוני: בג' הקווין – דעת חכמה בינה (מאו"א ב' סז. הובא ונתבאר בביאוה"ז להצ"צ פ' וירא). וכ"מ בתקו"ז בהקדמה (טו, ב). וראה ביאיר נתיב (למאו"א שם) שצ"ע מל"ת להאריז"ל פ' תולדות (ולקוטי הש"ס ברכות).

דגדל והולך: עיין אגה"ק סו"ס זך.