ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ח' שבט תשכ"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה חיים שמרי' שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום ב' שבט,

– אינו ענין שיסע עתה. וה' יצליחו באה"ק ת"ו.

בטח שומר הוא השלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים.

הפ"נ יקרא בעת רצון על הציון הק'.

בברכה לבריאות ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

מו"ה חיים שמרי': גורארי'. אגרות נוספות אליו – לעיל חי"ב אגרת ג'תתקח, ובהנסמן בהערות שם.