ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ט' שבט, תשכ"ט

ברוקלין.

מרת רחלה תי' בבלי

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום ג' טבת בו כותבת אודות יום הולדת שלה,

בודאי מוסיפה בעניני יהדות ומצות כציווי תורתנו הק' תורת חיים להעלות בקודש,

ונוסף על העיקר מילוי הציווי – הרי זה גם הצנור והכלי לקבלת ברכות השי"ת בהמצטרך.

ויהי רצון מהשם יתברך שתהי' שנה הבאה עלי' לטובה שנת הצלחה בגשמיות וברוחניות ותבשר טוב בכל האמור.

בברכת הצלחה וגם (ואולי – ובעיקר) בשירתה – בשירה שבכתב ובפרט – בשירת-החיים, שהרי ע"פ תורתנו תורת חיים (כמבואר בתורת החסידות) חיי האדם שירה (בכח) הם ועל האדם להביאה מן הכח אל הפועל ושתהי' שירת קודש

וכרמז נעים זמירות ישראל: אשירה להשם בחיי (כולל גם הפירוש – בי"ת השימוש).

ובכבוד.

תודה על התשורה – שני השירים שצירפה למכתבה. ואולי תהי' הזדמנות מתאימה לכתוב גם בזה.


כציווי תורתנו הק': ראה ברכות כח, א. וש"נ. וראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תקעז הערה ד"ה להעלות בקודש.

אשירה להשם בחיי: תהלים קד, לג.