ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ט"ו בשבט, תשכ"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

. . . במענה לשאלתו – מהנכון שילמוד פעמים אחדות הפרקים טז יז בשער הקדושה בספר ראשית חכמה – באופן שיגמור הנ"ל קודם החתונה בשטומו"צ.

כן מה טוב: ב'-ג' פעמים (עכ"פ) אגרת התשובה לאדמו"ר הזקן.


מהנכון שילמוד כו': ראה גם לעיל ח"ה אגרת א'שלט. ח"ז ב'רכב. חי"א ג'שצד. חי"ד ד'תתלח. חי"ח ו'תתפד.

אגרת התשובה: ראה גם לעיל אגרת ט'תקפד, ובהנסמן בהערות שם.