ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ח"י שבט, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר ארי' שי' אליאב

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו, עם המצורף אליו, וכן קבלתי פ"ש ממנו על ידי אנ"ש שנפגשו ונפגשים אתו ומדגישים תמיד שמסביר להם פנים יפות ועוזר להם במסגרת תפקידו החדש, וכולי. ואף על פי שאין תימה ביחסו זה ובפרט לאחרי פגישתנו לפני שנים אחדות, כשדברנו ע"ד עבודתו בערד, ודובר אז ג"כ על דבר ערכי היהדות הנצחיים וכו' והבטחתו בזה, אבל אינו דומה דבר שבצפי' לדבר שבפועל. ותקותי על פי הידיעות מאנ"ש שעושה בזה באופן דמוסיף והולך שכן צריך להיות בכל דבר שיש בו רוח חיים, וביחוד אצל יהודי שנצטוה להעלות בקודש. ומובן שכשרואים שהאפשריות לעשות טוב הולכת וגדלה הרי זה הוראת אצבע מלמעלה שיש לנצל אותה במילואה ובפרט שחלקו הטוב הוא לעשות בזה בארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

תקותי שלעת קבלת מכתבי הוטב מצב בריאותו ועושה בכיון האמור באופן דמוסיף והולך, ובמיוחד בנוגע לאחינו שזה עתה באו ממדינה ההיא, שבודאי תינתן להם האפשרות להמשיך ביחד בסביבה הכי קרובה להם ולא יתפזרו ויפרדו וכו'.

בברכה לבשורות טובות מתוך בריאות הנכונה בכל האמור.

נ.ב. אתו הסליחה שעד עתה לא נענה על דבר ההשתייכות, שלעת עתה עוד לא מצא[ו] שייכות, ועדיין מחפשים, ואז כמובן יושלח מענה.


מר ארי' אליאב: אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ב אגרת ח'תקכב, ובהנסמן בהערות שם.

עבודתו בערד: ראה גם לעיל שם.

שנצטוה להעלות בקודש: ראה ברכות כח, א. וש"נ. וראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תקעז הערה ד"ה להעלות בקודש.

בארץ אשר גו': עקב יא, יב.