ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ח"י שבט, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הנהלת "ישראל הצעיר"

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבם בו כותבים על דבר השאלה דהקמת חזית דתית טכנית באה"ק ת"ו. ואתם רב הסליחה על העיכוב במענה שלי. והסיבה לזה היא שרציתי לקבל ידיעות עד כמה שאפשר על דבר הסכויים בזה, וממקורות שונים, ואחר עד עתה.

ועל פי הידיעות האחרונות שהגיעו אלי ואשר קבלתי עליהן אישור גם מן הצדדין, המצב בזה באה"ק ת"ו הוא על דרך שהי' קודם הבחירות האחרונות שם, והלואי שהתוצאות תהיינה אחרות משהיו אז כשלא נתקיימה החזית. ובאמת אין פלא שלא חל שינוי בהמצב, כי אותם האנשים שהחליטו אז נגד החזית הם גם הקובעים עתה את מהלך הענינים בזה, וכן הסיבות שהניעו אותם למנוע חזית אז קיימות גם עתה. וחבל חבל שלא רוצים ללמוד לקח מהכשלון בבחירות האחרונות, וגם שלא רוצים ללמוד מן השנויים שחלו מאז ועד הנה.

וכמו שכתבתי בשעת הבחירות ההן – אם לא יהי' לחץ ציבורי הכי גדול וחד-משמעי שיראו שמתכַונים ברציניות, הרי לדאבוננו הכי גדול הסכויים בזה כמו שהיו אז.

מובן שאיני מתיאש ח"ו, שהרי זהו היפך גישת היהדות לכל דבר טוב שנתקל בקושיים, ובפרט בדבר כה רציני כהקמת חזית דתית טכנית [ואני מדגיש "טכנית", היינו אך ורק לשם הבחירות, כי דעתי ברורה שכמו שהוא מוכרח בעד הבחירות כן מוכרח הוא שלא יהי' איחוד המפלגות לאחר הבחירות, ומכמה וכמה טעמים]. ובלי נדר – מצדי אשתדל לעשות כל האפשר למען הקמת חזית דתית טכנית האמורה, ובודאי גם "ישראל הצעיר" ינצלו כל השפעתם להגשמת הרעיון כאמור במכתבם. אבל הזמן ללחוץ – הוא סמוך להבחירות.

בכבוד ובברכה.


על דבר השאלה: ראה גם לקמן אגרת ט'תרמט, ובהנסמן בהערות שם.

ואחר עד עתה: וישלח ל, ה.

וכמו שכתבתי: ראה גם לעיל חכ"ג אגרת ט'יח בסופה (ע' תמב).