ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ח"י שבט, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

מוה"ר קלמן המכונה ד"ר כהנא שי'

שלום וברכה!

הנני לאשר בתודה רבה קבלת מכתבו מיום ט' בשבט, בו נוגע בשאלת הקמת חזית דתית מאוחדת.

והנה השקפתי בענין חזית דתית טכנית היא כמו שהיתה מאז ועוד יותר אם אפשר יותר. ומצו"ב העתק מכתב שכתבתי בנידון זה, שאולי יבהיר עמדתי קצת. ות"ח מראש אם יודיעני על דבר התפתחות הענינים בשטח זה ובכלל.

בהזדמנות זו אביע גודל הנח"ר שגרם לי ביקורו בכפר חב"ד והשתתפותו בהנחת אבן פינה לביה"ס בכפר והדברים הנלבבים שנשא באותו מעמד. ובפרט שכמו בכל דבר טוב בטח יהי' גם בזה המשך ואדרבה בהוספה ובעלי', וכסגנון חכמינו ז"ל מעלין בקודש.

בכבוד ובברכת הצלחה.


מוה"ר קלמן . . כהנא: אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ד אגרת ט'ערה, ובהנסמן בהערות שם.

השקפתי בענין חזית דתית טכנית: ראה גם לעיל חכ"ד אגרת ט'לב, ובהנסמן בהערות שם.

העתק מכתב שכתבתי: אגרת שלפנ"ז.

וכסגנון חכמינו ז"ל: ברכות כח, א. וש"נ. וראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תקעז הערה ד"ה להעלות בקודש.