ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ח"י שבט, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

מר דב שי' אטינגר

שלום וברכה!

הנני בזה לאשר קבלת מכתבו מט"ו בטבת עם המצ"ב ות"ח.

ובהזדמנות זו אביע גודל הקורת רוחי בקשר להפעולות וטכס גילוי המצבה של הרה"ג והרה"ח וכו' הר"ר ברוך מרדכי זצ"ל אטינגר, מגדולי תלמידיו של רבינו הזקן.

וככל עניני טוב האמתיים, תקותי חזקה שיהי' המשך לזה בפירות ופירי פירות, ולכל לראש באותה השיטה והכיוון עליהם מסר נפשו הרב"מ ז"ל, היא שיטת חב"ד ותורת חב"ד שאחת הנקודות בזה היא שאינו ענין לזמנים מיוחדים ולאנשי סגולה וכו' כי אם להאיר ולהחדיר חיי היום-יום של כל אחד ואחת בתור נחלת כל העם כולו. ובודאי לדכוותי' דמר אין צורך בביאור נוסף בזה.

בהתענינות מיוחדה קראתי השורות שכותב על דבר הרעיון לסדר ספר על 200 שנות חב"ד באה"ק ת"ו. ולדעתי כי בכל ענינים אחראיים כגון זה, יש בזה אחריות גדולה מכמה וכמה טעמים, ולכאורה טוב יותר שבתחילה יפרסמו חוברת או קובצים שאין תוכנם מקיף כל כך ואחראי כל כך, ואפשר להתחיל בנוגע לחב"ד בחברון וחב"ד בירושלים וכיו"ב, או עכ"פ לא ספר על מאתים שנות חב"ד וכו' כי אם סקירה מקיפה ובהוספה והדגשה שזהו מעין מבוא והקדמה, ובמשך הזמן כשיאספו כל החומר וכו' יגשו לפרסום ספר מקיף בתוכנו וכולי.

מובן שהנ"ל אינו שולל כלל אסיפת החומר על נושא האמור ועיבודו במדה מסויימת, שהרי עיבוד סופי בודאי יהי' תלוי באיכות ובכמות הספר, זאת אומרת יוחלט עליו בשלבים האחרונים. ובודאי שבנוגע דיון מעשי על כל הכתוב לעיל יתייעצו ביניהם כל אלו שמזכיר אודותם במכתבו. ובטח יודיע על דבר ההתפתחות בהאמור, ות"ח מראש.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. בנוגע השתתפות כספית בהוצאת הספר, מובן שתלוי קצת בכמות, זאת אומרת סכום הכסף, ועוד יותר באיכות, כוונתי שכל הספר כולו יהי' מתאים להשקפת עולמו של הרה"ג והרה"ח וכו' הרב"מ ז"ל אטינגר, וק"ל.


גילוי המצבה: ראה גם לעיל אגרת ט'תריג, ובהנסמן בהערות שם.

נחלת כל העם כולו: ראה גם לעיל חכ"ג אגרת ח'תשכד, ובהנסמן בהערות שם.