ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ח"י שבט, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

צמ"ס וכו' רש"י שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתב ממר דב שי' אטינגר, נשען על השורות מכת"ר בשולי המכתב המעיד על הנ"ל ותומך בתוכן מכתבו וכו', בא המענה, אעפ"כ שולח אני המענה על יד כת"ר כיון שאיני מכיר אישית את הנידון, ואל בינתו אשען האם למסור לו המכתב כמו שהוא או שיכתוב כת"ר הצעות לכאן על דבר שנויים מתאימים.

בהזדמנות זו, ת"ח על הפ"ש על ידי מזכירי הר"נ שי' מינדעל, ואחתום בברכת רפואה שלימה כיון שמסר לי הרנ"מ שזקוק לזה, ואצפה לבשורות בעניני הכלל והפרט.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. מכתבי מו' עש"ק בא והקודמו מטו"ב כסלו בודאי נתקבלו בעתם. אך ז"ע נודעתי מן הצד . . חזר מאמר דא"ח ביום חתונתו. ולפלא שמנעו הטוב – להודיע עד"ז. ומי יתן – ויבש"ט שיש לו קב"ע בדא"ח גם עתה. ובעיקר – קביעות בנפש.

ז"ע נתקבל המכ' מועש"ק ות"ח.


מצילום האגרת.

רש"י: זוין. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תריג, ובהנסמן בהערות שם.

בא המענה . . המכתב: דלעיל אגרת שלפנ"ז.

הר"נ מינדעל: שביקר אז באה"ק, כדלהלן אגרת שלאח"ז.

מכתבי מו' עש"ק בא והקודמו מטו"ב כסלו: הם המכתבים כללים-פרטיים דלעיל אגרת ט'תריב. ט'תרלח.

קב"ע: קביעות עיתים.

קביעות בנפש: ראה סה"מ תר"פ ע' יב. לקו"ד ח"א ז, א. וראה גם אוה"ת נ"ך ח"א ע' לז. המשך תער"ב ח"א פ"ד (ע' ז).