ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ח"י שבט, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מר משה א. יפה שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו ומבני ביתו שי' על ידי מזכירי הר"נ שי' מינדל שזה עתה שב מביקורו.

בהזדמנות זו אאשר קבלת מכתבו מד' טבת, וגם מאנ"ש בכפר חב"ד קבלתי פ"ש על דבר עזרתו להם בכל עניניהם, אשר בודאי ימשיך בזה ובהוספה, ובסגנון חכמינו ז"ל מעלין בקודש. ות"ח ת"ח מראש.

בכבוד ובברכת הצלחה.


מר משה א. יפה: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תקעט, ובהנסמן בהערות שם.

ובסגנון חכמינו ז"ל: ברכות כח, א. וש"נ. וראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תקעז הערה ד"ה להעלות בקודש.