ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ט שבט, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

בצער נודעתי על דבר פטירת בן אחיו יהודא ליב ע"ה, וגם כתבו לי שאנשי הכפר השתתפו בהלויתו. ויהי רצון שמכאן ולהבא אך טוב וחסד, בטוב הנראה והנגלה, יהי' במשפחתו בתוככי כלל ישראל.

וכיון שמתקרבים אנו לחודש אדר, יהי רצון שירבו ענינים של שמחה כדי לקיים הציווי אשר משנכנס אדר מרבין בשמחה, שמחה אמתית ופנימית, בעניני הפרט והכלל גם יחד.

בהוקרה ובכבוד ובברכה.

נ.ב. בהמשך לסיום מכתבי זה, נשלח לכ' בפ"ע מה שהדפסנו בפעם הראשונה מכתב-יד מתורת אדמו"ר הצמח צדק על מגילת אסתר. ודבר בעתו מה טוב, דבר בעתו גם סיום המגילה וישלטו היהודים כו' נפל פחד היהודים עליהם.

בהמשך למכ' כ' – בקשתי את הרב גורודצקי שי' לבקר באה"ק ת"ו וכו'.


מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תקפא, ובהנסמן בהערות שם.

יהודא ליב: רובשוב.

הציווי: תענית כט, סע"א. מג"א או"ח סו"ס תרפו.

מתורת אדמו"ר הצ"צ: אוה"ת מגילת אסתר, יצא לאור י"ט כסלו ה'תשכ"ט.

ודבר בעתו מה טוב: משלי טו, כג.

סיום המגילה: אסתר ח, יז. ט, א.

הרב גורודצקי: ראה גם באגרת שלאח"ז.