ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ג שבט, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה בנימין אליהו שי'

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להבריק לו אתמול (לאה"ק):

נכונה ההצעה דקרית מלאכי בהתנאים שמסרם, וכן שחלק דאברכי הכולל דכפר חב"ד יתיישבו שם. בברכת הצלחה לגמר טוב בהנ"ל.

ש.מ. סימפּסאָן

מזכיר


מו"ה בנימין אליהו: גורודצקי. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'תקכח, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת ט'תרחצ.

ההצעה: להקמת שכונת נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי. ראה גם לקמן אגרת ט'תרס. ט'תרעב-ג. ט'תרפא. ט'תשלח-ט. ט'תשמז. ט'תתעו. ט'תשפה. ט'תתקכו (ע' תיז).