ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ב' דר"ח אדר, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

מר אליעזר שי' שטיינמאַן

שלום וברכה!

זה זמן רב ביותר שלא שמעתי מכ' באופן ישיר, אבל מקבל אני פ"ש ממנו על ידי הרה"ח וכו' הרא"ח שי' גליצנשטיין. ולאחרונה שמחתי לקבל הידיעה שמרגיש ב"ה בטוב וממשיך בעבודתו במרץ. ובפרט, כמו שמסר לי הרב גליצנשטיין, שמכין סידרה נוספת של ספרים בתורת החסידות.

ועתה שנכנסנו לחודש אדר שמרבין בו בשמחה, שלזה צריך בריאות הגוף שלא יבלבל, ובלשון הרמב"ם היות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא, הריני מאחל לו רפואה שלימה ורפואה קרובה.

בהזדמנות זו בקשתי לשלוח לכ' דבר בעתו מה שהדפסנו לראשונה מכת"י מתורת אדמו"ר הצמח צדק על מגילת אסתר, שתקותי שיקבל עוד לפני ימי הפורים הבע"ל.

בטח ידוע למר אז איך קאָך זיך במבצע תפילין, שרואני זכות גדול שהצליחו בזה אנ"ש שי' באופן נעלה ביותר, ומצוה גוררת מצוה. ומענין לענין, אע"פ שסיפרו לי ע"ד הבר מצוה, שאפשר לקשר עם הענין, אבל אולי אפשר שיקדיש לזה מאמר מיוחד.

בכבוד ובברכה לפורים שמח ולבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן

נוסף על מבצע תפילין קאָך איך זיך ג"כ בלימוד אגרת התשובה לרבנו הזקן ומה טוב אם גם לזה יקדיש מאמר וזכות הרבים מסייעתו.


מצילום האגרת.

מר אליעזר שטיינמאַן: מו"ל סידרת הספרים "באר החסידות" ועוד. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ב אגרת ח'רלח, ובהנסמן בהערות שם.

שמרבין בו בשמחה: תענית כט, סע"א. מג"א או"ח סו"ס תרפו.

ובלשון הרמב"ם: הל' דיעות רפ"ד.

מתורת אדמו"ר הצ"צ: אוה"ת על מגילת אסתר, שי"ל אז.

במבצע תפלין: ראה גם לעיל אגרת ט'תרלה, ובהנסמן בהערות שם.

ומצוה גוררת מצוה: אבות פ"ד מ"ב.

בלימוד אגרת התשובה: ראה גם לעיל אגרת ט'תקפד, ובהנסמן בהערות שם.