ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ב' דר"ח אדר, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבה, וכיון שנכנסנו לחודש אדר, חודש מוצלח לכל ישראל, יהי רצון שיסתדרו כל הענינים בטוב ותוכל לבשר טוב בתוכן מכתבה ולקיים הציווי משנכנס אדר מרבין בשמחה.

והרי חשיבות מיוחדת לנשי ובנות ישראל בקשר עם ימי הפורים הבע"ל, כמו שמוכח מזה שהמגילה לא נקראת על שם מרדכי, אף שהי' מראשי וגדולי ישראל בימים ההם, וגם לא על שם מרדכי ואסתר ביחד, כי אם על שם אסתר בלבד – מגילת אסתר.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות ולשמחת פורים,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר


חודש מוצלח לכל ישראל: ראה תענית כט, ריש ע"ב. מג"א או"ח סתרפ"ו סק"ה.

הציווי: תענית שם, סע"א. מג"א או"ח שם סק"ו.

שהמגילה . . על שם אסתר בלבד: ראה גם לעיל חכ"ה אגרת ט'תנז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת ט'תרסד.