ספריית חב"ד ליובאוויטש

[נוסח המברק, י"ב אדר, תשכ"ט]

לעולים החדשים ולחברי הכולל

המתיישבים בנחלת הר חב"ד, שליט"א,

ימי הפורים שמחים, ועלי' בקודש בארץ הקודש, בתורתינו הקדושה ומצוותי' אשר הקב"ה קדשנו בהם,

והסתדרות טובה בכל מתוך הרחבה.

לחיים, לחיים ולברכה.

מ. שניאורסאהן


נדפסה ב"התקשרות" גליון צב ע' 11 ואילך, וב"מקדש מלך" ח"ג ע' רפ.

בנחלת הר חב"ד: ראה גם לעיל אגרת ט'תרנד, ובהנסמן בהערות שם.