ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ערב פורים, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

מר שניאור זלמן שי' מסחרי

שלום וברכה!

הגיעני מכתבו מיום ב' אדר, בו כותב שלא הי' בקו הבריאות ועכשו כבר בביתו.

ויהי רצון שתהי' רפואתו שלמה וגם קרובה, וכן בנוגע בתו תחי' שכותב, ויבשר טוב גם משאר בני המשפחה שי'.

והרי הימים ימי חודש אדר שנצטוינו להרבות בו בשמחה, וצווי ה' המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית, כולל נתינת כח ואפשרות למלאותו במילואו.

בברכה לפורים שמח ולבשורות טובות ומשמחות בעניניו הפרטיים וכן מפעילותו בעניני חב"ד מתוך בריאות וטוב לב.


מר שניאור זלמן מסחרי: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תרב, ובהנסמן בהערות שם.

שנצטוינו: תענית כט, סע"א. מג"א או"ח סו"ס תרפו.

וצווי ה' . . נתינת כח: ראה כתובות סז, רע"א. ע"ז ג, סע"א. תנחומא נשא יא. במדב"ר פי"ב, ג.