ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ערב פורים, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

מר יוסף יואל שי' המכונה פרופ' ד"ר ריבלין

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הכי ארוך, הפתעה נעימה היתה לי לקבל מכתבו בצירוף הספר כתבים מתימטיים לד"ר פסח חברוני. ומטובו למסור לכל חברי הועד ת"ח בעד עותק ב' של הספר. ובפרט, ככתבו, הרי המחבר ע"ה הי' מגזע חב"ד.

רואני רשום בספר שזהו חלק מעזבונו של המחבר המנוח, ואתענין לדעת עכ"פ בתוכן שאר העזבון, בפרט שיש בין הכתבים כנראה רשימות מדברי ימי המשפחה וכולי.

הנני מוצא בהזדמנות זו אפשריות מיוחדה להזכיר למר את הבטחתו בהיותו כאן לשלוח אלי גם פרי עטו הוא במשך כל השנים, אשר רק ספר אחד שהו"ל בשנים האחרונות נמצא בספרי' שלי. ותודה מראש.

בהזדמנות זו אביע גם תקותי ואיחולי אשר הכל שלום אצל בני ביתו שי', כולל ראש המשפחה היינו מר, ושלום אמתי, בנוסח הידוע, בגשמיות וברוחניות גם יחד, ובאופן פנימי יותר – בגוף ובנפש גם יחד, ובנקודה פנימית עוד יותר – שלום בין שתי הנשמות שיש לכל איש מישראל, בלשון רבנו הזקן, נפש האלקית ונפש הבהמית, וכמובן ופשוט באופן דהגברת הצורה על החומר והרוח על הגשם.

בכבוד ובברכה ובברכת פורים שמח.

ארשה לעצמי לבוא בהצעה, ואף שבאה לאחרי החתימה עקרית היא וגם נפשית, אשר כיון שהועד לקח על עצמו ההוצאה לאור של כתבי המחבר המנוח, בודאי ידאג ג"כ שיהי' בסדר כל הקשור לעילוי נשמתו, שמירת היא"צ, לימוד משניות, נתינה לצדקה וכולי. ובודאי לדכוותי' דמר אין צורך באריכות בדבר.

ועיין ג"כ בהמבוא שכתבו מר, תיכף בפרק א' שלו, אשר לאחרי ההבנה וההשגה וההעמקה בחכמת המתימטיקה, שהיא היסוד לשאר החכמות, אומרים שעתה "מתחיל הנעלם הידוע רק לנעלם על כל נעלם". שהכוונה בזה מובנת וגם פשוטה ובאופן חד משמעותי, בסגנון המורה הגדול, גם המורה לנבוכים שבכל הדורות: "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון כו' ואין אמתתו כאמתת אחד מהם (שאר הנמצאים) כו' כי אין כח בדעת האדם החי כו' להשיג אמתתו" נעלם מכל נעלם.


בסגנון המורה הגדול: רמב"ם ריש הל' יסוה"ת.