ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש ניסן, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

כבוד המשתתפים בחגיגת הנחת אבן הפנה לכפר חב"ד ב' – בארצנו הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו ע"י משיח צדקנו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בשמחה רבה קבלתי הידיעה על דבר הנחת אבן הפנה לכפר חב"ד ב' – ביום י"א ניסן, הבא עלינו ועל כל ישראל לחיים ולטובה ולשלום.

ותקותי אשר בעתיד הקרוב יהי' שני רק בזמן, אבל אחיד יהי' עם כפר חב"ד הקיים זה עשרים שנה. ויתרה מזו, שבמשך הזמן יקום עוד כפר ג', ד' כו' ובאופן – שכולם יחד יהיו חטיבה אחת ברוח אחד.

וכמדובר כמה פעמים, שאף על פי שכסגנון חכמינו ז"ל, מגדולתו של הקב"ה שאין פרצופי בני אדם שוים ואין דיעותיהם שוות – דורש השם יתברך יוצר האדם קירוב הלבבות של כל עמנו בני ישראל, ועד לאיחודם – אֵיין גרויסע אידישע האַרץ –

ואפשרי איחוד האמתי ובר קיימא של השונים ונפרדים – אך על ידי חיים אחידים מיוסדים בתורת חיים, תורת אלקים חיים,

כי תורה אחת היא לכולנו, שניתנה מהשם אחד, שעל ידי זה נעשה ישראל גוי אחד בארץ.

ויהי רצון אשר כשם שזכינו להנחת אבן פינה לכפר חב"ד ב' כן בקרוב נזכה לגמר בנין כפר חב"ד זה ושכלולו ואיכלוסו המלא בגו"ר גם יחד, ולאחרי זה – ובתכיפות – לכפר חב"ד ג', ד' כו' – כולם מבוססים

כרצון מייסד כפר חב"ד הראשון, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר,

על האהבה המשולשת: אהבת השם והתורה וישראל,

והרי אהבה האמתית היא המקרבת ומאחדת – אהבה בגימטריא אחד,

ומכפרי חב"ד יפוצו מעינות דברי אלקים חיים חוצה ועמהם יוליכו רוח אהבה האמורה, ונגלה בכל מקום הפצתם,

כי ישראל אורייתא וקוב"ה – סתים וגליא – כולי חד.

ומבנין כפר חב"ד זה – לקיום היעוד ע"י דוד מלך ישראל (וקיום בקרוב ממש):

יקום אלקים יפוצו אויביו וינוסו משנאיו מפניו –

וכי יש שונאים לפני מי שאמר והי' העולם, אלא אלו שונאי ישראל –

ויושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה.

בכבוד ובברכת הצלחה רבה במעשה ידיהם ובברכת חג הפסח כשר ושמח,

מנחם שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 451, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

לכפר חב"ד ב': ראה לעיל אגרת ט'תקצו, ובהנסמן בהערות שם.

עה"פ: נשא ז, עב.

גוי אחד בארץ: שמואל-ב ז, כג. ועוד.

האהבה המשולשת: ראה סה"ש קיץ ה'ש"ת ע' 2 ואילך. לקו"ש ח"ב ע' 499. וראה ספר הערכים – חב"ד ערך אהבת ישראל ס"ו. וש"נ.

ראש חודש: ולא תחלת, כי הוא כמו ראש לאיברי הגוף – כולל וגם ממשיך חיות לכל ימי החודש (ראה לקו"ת תבוא מא, ג. עטרת ראש בתחלתו).

ראש חודש ניסן: בו הוקם המשכן (פקודי מ, ב-יז. וראה שבת פז, ב).

אבן הפנה: ראה רד"ק לירמי' נא, כו.

י"א ניסן: ראה במדב"ר (נשא פ"י, ד) עה"פ ביום יא'. להעיר מסדר עולם פי"א (רש"י יבמות עא, ב).

חטיבה אחת: ראה מפרשי הש"ס חגיגה ג, סע"א.

מגדולתו . . שוות: סנהדרין לח, א. ועוד.

דורש השם: עיין תניא פ' לב.

איין . . האַרץ: להעיר מאגה"ק סל"א.

ואפשרי כו' אך כו': ראה תניא שם.

גוי אחד בארץ: ראה אגה"ק ס"ט.

אהבה בגימטריא אחד: תקו"ז בהקדמה (י, ב).

ישראל כו' חד: מובא בכ"מ בדא"ח. וראה זח"ג עג, א.

דוד מלך ישראל: השייכות לר"ח – ראה ר"ה כה, א. זח"א קצב, ב.

יקום . . מפניו: תהלים סח (בגימט' חיים), ב.

וכי . . ישראל: ספרי בהעלותך (הובא בפרש"י שם) י, לו.

ויושיע ציון . . וירשוה: תהלים סט (ראה פע"ח שכ"ט פ"א: הדס גימט' חיים כו'), לו.

וירשוה: להעיר מב"ב (קכט, ב) ירושה אין לה הפסק. ולרמב"ם ושו"ע חו"מ ר"ס רמ"ח (וכ"פ באוה"ת להצ"צ בראשית יז, א) בראוי ליורשו כ"ה אפילו אמר בלשון מתנה (לזרעך נתתי – לך טו, יח – וראה ב"ב קיט, א. ובכ"מ. ואכ"מ). וראה בשו"ע שם שזהו רק בדיני ישראל.