ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"א ניסן ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

לקראת חג המצות, זמן חירותינו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח – מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו.

בהוקרה ובכבוד ובברכת החג,

מ. שניאורסאהן

זה עתה נתקבל המברק ות"ח מקול"ע. – כן השמועה שאולי יבקר כ' בארצה"ב ימים אלה.


כללי פרטי. מצילום האגרת.

מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תקפא, ובהנסמן בהערות שם.

עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב: תבוא כח, מז. תהלים ק, ב. וראה רמב"ם סוף הל' לולב. תו"מ סה"מ חשון ע' רעט ואילך. וש"נ.

וכמו שנאמר: משלי ג, ו. וראה רמב"ם הל' דעות ספ"ג. טושו"ע או"ח סרל"א.

יבקר כ' בארצה"ב: ביום י"ב ניסן הגיע מר שזר ע"מ להשתתף בהלוי' של נשיא ארצה"ב – מר אייזנהאור, וראה לקמן אגרת ט'תרעג.