ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"א ניסן, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו'

הרב ש.י. פרנקל תאומים שי'

קרית אונו

שלום וברכה!

במענה למכתבו מר"ח ניסן, בו כותב על דבר המשך בנין התלמוד תורה וכו' אשר כאילו הסכמתי בזמנו לממן את הגמר בתנאים מסויימים וכולי.

לאחר בקשת הסליחה מוכרחני לומר שאף שזוכר אני בכללות הפגישה עם חבר המועצה דקרית אונו בהיותו כאן, אבל מפני אריכות הזמן איני זוכר על דבר הבטחה כזו וכן התנאים, אף שלאידך גיסא מפני אריכות הזמן אין בידי וודאות גמורה בענין. ולכאורה תמוה הענין, כיון שבכלל אין תחת ידי קרנות לתכלית האמורה. בכל אופן אין לי ודאות גמורה לשלילה.

אבל מאז השיחה, שארך הזמן ביותר, ותפוסים האמצעים אשר ברשותי בתכניות שכבר התחילו בהם ואי אפשר לעכבן עתה, ולא עוד אלא שהאמצעים אינם מספיקים כלל ומשתדלים בגיוס כספים נוספים לכסות הגרעון – הנה לעת עתה אין נראית כל אפשריות להכנס להתחייבויות אחרות.

ובפרט שבזמן הכי אחרון יסדו ישוב חב"די נחלת הר חב"ד על יד קרית מלאכי, והתחילו בבנין כפר חב"ד שני על יד כפר חב"ד ראשון, אשר בני' האמורה תמשך כמה זמן וידרוש אמצעים גדולים, אף על פי שבחלקם הגדול בודאי [ו]בודאי יהיו מתקציבים שונים מהמוסדות המתאימים באה"ק ת"ו.

ואת כת"ר הסליחה על אשר מתאים להאמור אין ביכלתי למלאות רצונו להתחייב במימון וכו'. ותקותי חזקה אשר ילמד זכות עלי גם בפני חבריו שיחיו, והרי הוראת חכמינו ז"ל לדון לכף זכות, הרי זה גם נתינת כח. ובמיוחד בודאי ילמד זכות עלי בעיני מר יעקב שי' כהן. ותודה לבבית מראש.

בכבוד ובפ"ש חבריו שיחיו ובברכת חג הפסח כשר ושמח.


הפגישה עם חבר המועצה: מר יעקב כהן הנזכר להלן בסוף האגרת. וראה בהערה שם.

נחלת הר חב"ד: ראה גם לעיל אגרת ט'תרנא, ובהנסמן בהערות שם.

כפר חב"ד שני: ראה גם לעיל אגרת ט'תקצו, ובהנסמן בהערות שם.

הוראת חכמינו ז"ל: אבות פ"א מ"ו.

נתינת כח: ראה כתובות סז, רע"א. ע"ז ג, סע"א. תנחומא נשא יא. במדב"ר פי"ב, ג.

מר יעקב כהן: הוא חבר המועצה הנזכר לעיל בריש המכתב. וראה לעיל חכ"ג אגרת ח'תתיד (בתאריך ט' אייר תשכ"ד) אגרת אליו בקשר עם "הנחת אבן הפינה לבנין התלמוד תורה" (ונזכר שם גם "בהמשך לשיחתנו").