ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ו ניסן, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

כבוד מר משה בן נחום שי',

מרכז הועידה למען השבת, ת.ד. 9, תל אביב

שלום וברכה!

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א הננו לאשר קבלת מכתבו בקשר לועידה הארצית השני' למען השבת העתידה להתקיים בימי כ"ג-כ"ד אייר הבע"ל.

ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שלוחה למארגנים ולכל המשתתפים אשר חפץ ה' בידם יצליח לחזק שמירת השבת, שהוא הכרחי וחיוני בכל מקום וביתר שאת וביתר עז בארצנו הקדושה, אשר תמיד עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

ובודאי למותר להאריך בגודל חשיבות שמירת שבת ששקולה כנגד כל המצוות, כמאמר חכמינו ז"ל. ורואים גם במוחש אשר גדול כוחה של שבת קודש להמשיך מקדושתה בחיי איש ואשה הישראליים במשך ימות החול שלאחרי' והי' גם חול זה לקודש.

ואם האמור בתקפו המלא בכל התקופות, על אחת כמה וכמה בימינו אלה אשר כל בני ישראל בכל מקום שהם זקוקים לתוספת ברכה מהשי"ת שומר ישראל, שהרי סגולה מיוחדת למצות שבת, וכפירוש חכמינו ז"ל שבת שמשבית מזיקין מן העולם, ואף שנאמר זה בנוגע ליום השבת הכללי בביאת משיח צדקנו, אבל מובן מזה ג"כ שמעין ודוגמא לזה הוא בכל שבת ושבת.

ומכאן תשובה ג"כ לאותם הטועים, או עכ"פ מטעים אחרים, לומר אשר שמירת שבת הוא אך ורק ענין פרטי של כל אחד ואחת ואין להתערב להשתדל ולהתעסק בזה וכולי. וכידוע הדוגמא בנוגע לכל ענין של תורה ומצות, שמעשה בלתי רצוי של איש ואשה היהודים, אף כי בחייהם הפרטיים, הרי זה בדוגמת אנשים רבים השטים בספינה המטולטלת בים של מים זדונים והים הולך וגועש, שכל הנוקב חור בתאו ובד"א "שלו" בהספינה מסכן את הרבים, והנמשל מובן.

ויהי רצון אשר בקרוב ממש נראה ונזכה, בסגנון חכמינו ז"ל, אשר ישמרו ישראל שבת כהלכתה ומיד הם נגאלים.

בכבוד ובברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר


אגרת המזכירות.

אשר תמיד גו': עקב יא, יב.

כמאמר חכמינו ז"ל: ירושלמי נדרים ספ"ג. שמו"ר פכ"ה, יב. וראה בהנסמן בשערי זהר לשמו"ר שם.

וכפירוש חכמינו ז"ל: תו"כ עה"פ בחוקותי כו, ו.

בסגנון חכמינו ז"ל: שבת קיח, ב. ירושלמי תענית פ"א סה"א. שמו"ר שם. וראה לקו"ת בהר מא, א.