ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ג' אייר, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ

משפחת . . שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו,

יהי רצון אשר עליתם לארצנו הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו, והתישבותם בנחלת הר חב"ד, תהי' בשעה טובה ומוצלחת בכל הפרטים,

כולל, כמובן, הסתדרות טובה בגשמיות וברוחניות גם יחד, הליכה מחיל אל חיל בלימוד התורה (נגלה וחסידות) ובקיום מצותי', עליהן נאמר וחי בהם,

והרי זה גם הדרך והכלי לקבלת ברכת השם יתברך המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית בכל המצטרך לאדם ולבני ביתו.

ומקרא מלא דבר הכתוב: בחוקותי תלכו (שתהיו עמלים בתורה) ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם – וישבתם לבטח בארצכם ונתתי שלום בארץ גו' והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעם,

ועל ידי זה מקרבים וממהרים את גאולה האמתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, וכהסיום בפרשה האמורה: ואולך אתכם קוממיות.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.


אגרת דומה נשלחה לכו"כ מהמתיישבים בנחלת הר חב"ד.

בנחלת הר חב"ד: ראה גם לעיל אגרת ט'תרנד, ובהנסמן בהערות שם.

מחיל אל חיל: תהלים פד, ח. וראה ברכות ומו"ק בסופן. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

עליהן נאמר: אחרי יח, ה.

ומקרא מלא דבר הכתוב: בחוקותי כו, ג ואילך.

שתהיו עמלים בתורה: תו"כ ופרש"י עה"פ.

וכהסיום: שם, יג.