ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'תרפ

ב"ה, ה' אייר, תשכ"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום ג' אייר ע"ד הצעת הנכבדות וכו',

בודאי החליטו שניהם הוא וכן המדוברת תי' לייסד ביתם בישראל על יסודי התורה והמצוה בחיי היום יומים,

ויהי רצון שתהא בשעה טובה ומוצלחת ולבנין בית בישראל בנין עדי עד.

בברכה.

בנוגע להסתדרות אחרי החתונה בשעה טובה ומוצלחת – כשיודיע סברות-הצעות בזה (כמובן, בהסכם שניהם יחד) – מקום לחוו"ד שלי. וידועה דעתי כללית שבתקופה ראשונה עכ"פ – נכון שיהיו באה"ק ת"ו.