ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ט' אייר תשכ"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום ג' אייר בו כותבת ע"ד הצעת הנכבדות וכו',

בודאי החליטו שניהם, היא וכן המדובר תי', לייסד ביתם בישראל על יסודי התורה והמצוה בחיי היום יומים,

ויהי רצון שתהא בשעה טובה ומוצלחת ולבנין בית בישראל בנין עדי עד.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

במענה לשאלותי': בנוגע: א) לההחלטה – כשיחליטו באמת ובשמחה בזה – יעזרם השי"ת ויקיימו ההחלטה. ואין מקום כלל לדאגה בזה. ב) לאחותה תי' – יבקשוה (ההורים שי' וכיו"ב) שתמחול מחילה גמורה (וזהו ג"כ סגולה טובה בשביל אחותה – למצוא שידוך טוב) ולאחרי שתמחול בשעה טובה – וקודם שיפרסמו עוד ע"ד השידוך שלהם, יכניסו (היא וכן ב"ג שי') לבַנק וכיו"ב ע"ש אחותה – כל אחד מהם סג' לירה (לפחות) בתור מתנת-שידוך לכשתתחתן אחותה בשעה טובה ומוצלחת.


נדפסה ב"מקדש מלך" ח"ג ע' נא.

מרת שושנה: מעטוף.

לאחותה תי': הבכירה ממנה.

מחילה גמורה . . סגולה: ראה גם לעיל ח"כ אגרת ז'תרמב, ובהנסמן בהערות שם.

סג' לירה: כנראה גימטריא של שם האחות "חנה".