ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י' אייר, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ

בעל מדות וכו' מוה"ר ניסן שליט"א

שלום וברכה!

הרה"ח וכו' וכו' הרחמ"א שי' חדקוב מסר לי תוכן הדברים שנידברו בטלפון בנוגע לבריאותו והטיפול הרפואי. ויהי רצון שאיך שיחליטו יהי' בטוב, בטוב הנראה והנגלה, ותהא רפואתו קרובה וגם שלמה, ורבות בשנים ירבה חילו להפצת התורה והיהדות, הפצה מוארה באור וחיות חסידותיים, והרי גם לזה צריך להיות (בל' רופא הגוף והנפש גם יחד, הוא הרמב"ם) – היות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא (הל' דיעות ר"פ ד').

וידוע סיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר פעם קרא לו אביו כ"ק אדמו"ר – זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע – האָט פאַרוקט דעם אַרבעל און אָנגעוויזן אויף דער האַנט און האָט געזאָגט: זע דעם ענין פון גוף, אַז צוליב דעם האָט מען געגאָסן אַזויפיל תורה ומצוות.

מכ' נתקבל.

בברכה לרפואה לאורך ימים ושנים טובות ולהפצת המעינות מתוך שמחה.


מוה"ר ניסן: טלושקין. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ג אגרת ח'תשמא, ובהנסמן בהערות שם.

סיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'קסו, ובהנסמן בהערות שם.