ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ט"ז אייר, תשכ"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ובו בקשת ברכה פ"נ מיום י"א אייר,

ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

וכיון שהובטחנו יגעת ומצאת, הנה ילמוד בהתמדה ושקידה נגלה וחסידות ועד לאופן שהתורה קוראה לזה יגיעה והלימוד יביא לידי מעשה קיום המצות בהידור. ואז תקוים ההבטחה – ומצאת.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

בנוגע למקום לימודו בעתיד – כמובן צ"ל בישיבה בה לומדים רק לימודי קודש ויתייעץ בזה עם הנהלת הישיבה החב"דית – תורת אמת – אשר בירושלים.


וכיון שהובטחנו: מגילה ו, ב.

והלימוד יביא לידי מעשה: ראה קידושין מ, ב. וש"נ.

בנוגע למקום לימודו בעתיד: ראה גם לעיל אגרת ט'תרסז, ובהנסמן בהערות שם.