ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ערב שבת קודש מברכים סיון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

מר דוד צבי שי' דוידוביץ

ת.ד. 15, כפר חב"ד

שלום וברכה!

ימים אלה נתקבל מכתבו מיום ו' באייר, בו כותב על דבר הבחירות למועצה של עמק לוד העתידות לבוא וכו'.

ויהי רצון אשר חפץ ה' יצליח ביד כ' וכל אחד המסייע בידו לכוון עבודת המועצה ברוחה של התורה והמסורה, היא תורתנו תורת אמת ותורת חיים, הוראה בחיי היום-יום גם בעולמנו זה. ובהתאם להציווי מעלין בקודש – שציווי ה' בורא האדם הוא גם נתינת כח – בטח יוסיפו אומץ לביסוס עניני התורה והמצוה בארצנו הקדושה, ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, ועד שיהיו דוגמא בכל האמור לשאר המועצות אשר בארץ הקודש, שמהם יראו וכן יעשו, ללכת בדרך הקודש, כמצווה עלינו בתורתנו הקדושה ומצוותי', עליהן אנו מברכים אשר קדשנו במצותיו. וזכות פעולותיהן בזה בעבר תעמוד להם להצלחה בפעולות להבא מתוך שמחה וטוב לבב.

בכבוד ובפרישת שלום כל המשתתפים עמו פעולה בכיון האמור, ובסגנון המסורתי – לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

נ.ב. בעת רצון יעלה זכרונו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר למילוי משאלותיו לטובה ולברכה בתוכן מכתבו, וכמובן ופשוט בסיום מכתבו – נחת אמתי, נחת יהודי מסורתי, מכל או"א מילידיו שיחיו ביחד עם זוג' שתחי'. ועזרתו והשתדלותו בביסוס והתפתחות כפר חב"ד, שהוא מיסודו והנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר על ציון שלו יזכירוהו, בודאי תעמוד להם, ובטח עוד יוסיפו בזה כהנה וכהנה מתאים לדרישת השעה להתפתחות הכפר ובפרט בקשר עם העולים החדשים, וכל המוסיף מוסיפין לו. ויהי רצון שיבשר טוב בכל הנ"ל.


מר דוד צבי דוידוביץ: אגרת נוספת אליו – לקמן אגרת ט'תשמג.

להציווי: ברכות כח, א. וש"נ. וראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תקעז הערה ד"ה להעלות בקודש.

שציווי . . נתינת כח: ראה כתובות סז, רע"א. ע"ז ג, סע"א. תנחומא נשא יא. במדב"ר פי"ב, ג.

ארץ אשר גו': עקב יא, יב.