ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש סיון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

צו די באַטייליגטע אין דער יערלעכער אונטערנעמונג פון נ.י. קאָמיטע פאַר דעם סעמינאַר למורות ובתי ספר לנערות אין כפר חב"ד בארצנו הקדושה ת"ו

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

עס איז אונטערשטראָכן געוואָרן אין דעם כללות'דיגען בריוו צום היינטיגען כינוס פון נשי ובנות חב"ד, אַז אידישע פרויען זיינען באַשאָנקען געוואָרן מיט אַ ספעציעלע אחריות, און גלייכצייטיג אויך מיט ספעציעלע כוחות, סיי אין קו פון סור מרע און סיי אין קו פון עשה טוב.

דעריבער איז פאַרשטענדלעך, אַז כדי צו קענען דערפילן די ספּעציעלע אויפגאַבע, דאַרף די דערציאונג פון אידישע טעכטער זיך אָנהויבן גאָר פון דער פריסטער יוגנד. אויב דאָס איז געווען נויטווענדיג אין אַלע צייטן, איז די דאָזיגע נויטווענדיקייט נאָך ערנסטער און דרינגנדער אין אונזער צייט, ווען אין דרויסן בושעווען שעדלעכע ווינטן און אומגעוואונשענע השפעות.

דאָס אונטערשטרייכט נאָך מער די וויכטיקייט פון דער אַרבעט פון דער נ.י. קאָמיטי פאַר דעם סעמינאַר למורות און די מיידל שולן אין כפר חב"ד, בארצנו הקדושה תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו; און די אַרבעט דאַרף פאָרגעזעצט ווערן מיט פאַרגרעסערטע און פאַרשטאַרקטע כוחות, כדי צו דערמעגלעכן די דאָזיגע מוסדות חינוך על טהרת הקודש אָנצוגיין מיט זייער ערציאונגס אַרבעט אין שטייגענדער מאָס.

השם יתברך זאָל באַגליקן אייער אַרבעט, און דאָס וועט אויך ברענגען דעם אויבערשטנ'ס ברכות אין אַ פאַרגרעסערטע מאָס צו אַלע באַטייליגטע און אָנטיילנעמער אין דער אַרבעט פון דער קאָמיטי בכלל און אין דער איצטיגער אונטערנעמונג בפרט, פאַר זיי און זייערע בני-בית שיחיו אין אַלץ וואָס מ'נויטיגט זיך בגשמיות וברוחניות.

בברכה להצלחה און אַ פריילעכן יום-טוב פון קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.


דעם כללות'דיגען בריוו: דלעיל אגרת ט'עתר.

סור מרע . . ועשה טוב: תהלים לד, טו. לז, כז.